Wyposażenie świetlic wiejskich Gminy Zamość

program-rozwoju-obszarow-wiejskich

Pro­gram Roz­woju Obsza­rów Wiej­skich na lata 2007 – 2013
Dzia­ła­nia 413 „Wdra­ża­nie lokal­nych stra­te­gii roz­woju”
War­tość pro­jektu: 216 822,56 zł
Kwota dofi­nan­so­wa­nia: 141 022,00 zł
Reali­za­cja: grudzień 2011 r. – czerwiec 2012 r.
Nr umowy: 00210-6930-UM0330258/11 z dnia 27.10.2011

Gmina Zamość w odpo­wie­dzi na kon­kurs ogło­szony przez Lokalną Grupę Dzia­ła­nia „Nasze Roz­to­cze” w dniu 17 czerwca 2011 r. zło­żyła wnio­sek o przy­zna­nie pomocy na reali­za­cję pro­jektu „Wyposażenie świetlic wiejskich Gminy Zamość”.

Pro­jekt został oce­niony, jako zgodny z Lokalną Stra­te­gią Roz­woju dla LGD „Nasze Roz­to­cze” i otrzy­mał dofi­nan­so­wa­nie ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Rol­nego na rzecz Roz­woju Obsza­rów Wiejskich.

Cel pro­jektu

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców lokalnej społeczności poprzez zakup wyposażenia świetlic wiejskich w Gminie Zamość. Operacja swoim zakresem będzie obejmowała świetlice w miejscowościach: Bortatycze, Jatutów, Płoskie, Pniówek, Sitaniec, Skokówka, Szopinek.

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na wzmocnienie więzi oraz zwiększy aktywność lokalnej społeczności na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju.

Planowana operacja jest zgodna z celami określonymi w Lokalnej Strategii Rozwoju. Projekt wpisuje się w Cel ogólny II Rozwój zasobów ludzkich oraz infrastruktury społeczno-kulturalnej, Cel szczegółowy 3 Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej oraz Cel szczegółowy 5 Aktywizacja oraz wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD, Przedsięwzięcie II Nowy wizerunek wsi Roztocza.

Realizacja projektu wynika z potrzeby rozwoju i podniesienia standardu infrastruktury społeczno – kulturalnej oraz zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych lokalnej społeczności. Realizacja operacji przyczyni się do wzmocnienia pozytywnego wizerunku Roztocza oraz aktywizacji mieszkańców.

Zakres rze­czowy

W ramach projektu planowane jest wyposażenie świetlic wiejskich w następujących miejscowościach: Bortatycze, Jatutów, Płoskie, Pniówek, Sitaniec, Skokówka, Szopinek.

Świetlice wiejskie zostaną wyposażone w meble do kuchni, stoły, krzesła oraz szafki, sprzęt AGD, a także w niezbędne elementy wyposażenia łazienek. Do sal świetlicowych zostaną zakupione stoły bilardowe, stoły do tenisa stołowego, piłkarzyki. Ponadto zostanie zakupiony sprzęt telewizyjny i nagłośnieniowy, aparaty cyfrowe.

Trwałe efekty projektu

– wyposażenie 7 świetlic wiejskich z terenu Gminy Zamość w niezbędne meble, sprzęt AGD/RTV/SPORTOWY