Wyposażenie sali gimnastycznej w miejscowości Żdanów

21

Działanie 3.5 – lokalna infrastruktura społeczna
Poddziałanie 3.5.1 – Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa
Okres realizacji projektu: 14.12.2005r. – 13.06.2007r.
Całkowity koszt projektu: 158 428,20 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 47 227,44 zł
Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa: 15 842,82 zł
Środki budżetu Gminy Zamość: 95 357,94 zł

Umowa o dofinansowanie projektu: Z/2.06/III/3.5.1/312/05/U/106/06-07 z dnia 19.02.2007r.
Aneks nr 1 z dnia 9.05.2007r.

Cel projektu:
Głównym celem projektu było wyrównanie szans w dostępie do edukacji pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich. Pozostałe cele projektu to poprawa dostępu do
podstawowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla uczniów, młodzieży i społeczności
lokalnej miejscowości Żdanów oraz miejscowości sąsiednich. Realizacja przedsięwzięcia
miała za zadanie stworzyć sprzyjające warunki rozwoju dla placówek działających w
systemie oświaty, podnieść jakość kształcenia i poprawić dostęp do edukacji.

Zakres rzeczowy projektu:

Przedmiot projektu stanowił zakup i montaż wyposażenia Sali gimnastycznej o powierzchni
1610,78m2 Zakupione zostały przyrządy gimnastyczne i urządzenia sportowe (m.in. drabinki, materace, kozły, skrzynie gimnastyczne, równoważnie, piłki, liny podwieszane, zestawy do tenisa ziemnego itp.) oraz dodatkowe wyposażenie sali – składane trybuny, kurtyny przesuwane elektrycznie, kosze z napędem elektrycznym. Łącznie w ramach projektu zakupiono 196 elementów wyposażenia.

Efekty projektu:

W dłuższym okresie czasu realizacja projektu poprzez wzrost aktywności i sprawności
ruchowej uczniów i społeczności lokalnej wpłynie pozytywnie na poprawę stanu zdrowia.
Zjawisko to w okresie długoterminowym spowoduje obniżenie kosztów opieki zdrowotnej.
Projekt oddziałuje korzystnie na jakość i standard usług edukacyjnych świadczonych przez
Zespół Szkół w Żdanowie, przeciwdziała wykluczeniu społecznemu wśród uczniów i
młodzieży ponadgimnazjalnej z miejscowości Żdanów i miejscowości sąsiednich.

Projekt „Wyposażenie sali gimnastycznej w miejscowości Żdanów” jest współfinansowany
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego