Utworzenie Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego w miejscowości Pniówek poprzez remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu na funkcję rekreacyjno – wypoczynkową

program-rozwoju-obszarow-wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju
dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
Odnowa i rozwój wsi
Wartość projektu: 530 941,16 zł
Kwota dofinansowania: 254 550,00 zł
Realizacja: maj 2010 – grudzień 2010
Nr umowy o dofinansowanie 00042-6930-UM0330068/10 z dnia 26 lipca 2010r.

Gmina Zamość w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania „Nasze Roztocze” dnia 25 lutego 2010 r. złożyła wniosek o przyznanie pomocy na realizację projektu „Utworzenie Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego w miejscowości Pniówek poprzez remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu na funkcję rekreacyjno – wypoczynkową”.

Projekt został oceniony, jako zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju dla LGD „Nasze Roztocze” i otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Całkowita wartość złożonego projektu wynosi 583 718,98 zł, natomiast kwota dofinansowania to 254 550,00 zł. Umowa o przyznanie pomocy na realizację projektu została zawarta w dniu 25 lipca 2010 r.

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Pniówek poprzez utworzenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego i zagospodarowanie przestrzeni publicznej z przeznaczeniem na funkcję sportowo-rekreacyjną.

Projekt jest zgodny z LSR dla LGD „Nasze Roztocze”. Wpisuje się w cel ogólny II Rozwój zasobów ludzkich oraz infrastruktury społeczno-kulturalnej, cel szczegółowy 4 Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej, 3 Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i cel 6 Aktywizacja społeczności obszaru LSR oraz przedsięwzięcie II Nowy wizerunek wsi Roztocza.

Zakres rzeczowy

W ramach realizacji projektu na bazie budynku świetlicy wiejskiej oraz przyległego do niej terenu utworzono Centrum Kulturalno – Rekreacyjne. Zgodnie z założeniami projektu wykonano kompleksowy remont świetlicy wiejskiej, natomiast teren wokół budynku został przystosowany do pełnienia funkcji sportowej i rekreacyjnej. Zostały utworzone boiska sportowe w tym: trawiaste boisko do piłki nożnej oraz boisko do tenisa i siatkówki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W świetlicy wykonano następujące prace: zmiana poszycia dachu, nowa elewacja wraz z dociepleniem budynku, remont podłogi, modernizacja instalacji elektrycznej i montaż instalacji ogrzewania gazowego.

Centrum Kulturalno – Rekreacyjne w miejscowości Pniówek jest miejscem ogólnodostępnym dla wszystkich zainteresowanych. Utworzenie Centrum umożliwiło rozszerzenie oferty kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej proponowanej dla lokalnej społeczności. Działania przeprowadzone w ramach projektu zaspokajają potrzeby społeczne i kulturowe mieszkańców. Wpływają również pozytywnie na dalszy rozwój społeczny i inwestycyjny wsi.

Remont świetlicy sprawił, że okolica jest teraz miejscem przyjaznym i bezpiecznym. Estetyczny i zadbany zewnętrzny wygląd budynku oraz odnowione wnętrze spowodowały, że coraz więcej osób chętnie spędza tu czas wolny. Automatycznym odzwierciedleniem tego stanu jest większa integracja społeczności oraz zapoczątkowanie wielu nowych inicjatyw oddolnych i pomysłów wpływających pozytywnie na dalszy rozwój wsi.

Trwałe efekty projektu

– Utworzenie Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego w miejscowości Pniówek
– Powstanie kompleksu boisk sportowych; trawiaste boisko do piłki nożnej, boisko do siatkówki i do tenisa
– Zaspokojenie potrzeb społecznych i sportowych mieszkańców
– Rozszerzenie oferty kulturalnej i sportowo – rekreacyjnej dla społeczności lokalnej