Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej

rozwojpolskiwschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Oś priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka
Działanie I.4: Promocja i Współpraca
Wartość projektu: 985 043,86 zł
Kwota dofinansowania: 881 815,91 zł
Realizacja: 01.09.2012 r. – 30.11.2014 r.
Numer umowy: PO PW 01.04.04-00-006/11-00 z dnia 11.06.2012 r.

Cel pro­jektu:
Celem projektu, którego Liderem jest Gmina Zamość, jest zintegrowanie 5 gmin Polski Wschodniej – Gminy Ełk, Gminy Hrubieszów, Gminy Sanok, Gminy Suwałki oraz Gminy Zamość w celu wypracowania wspólnej strategii rozwoju oraz promocji gmin wiejskich Polski Wschodniej w obszarach: gospodarczym, turystycznym oraz kulturowym.
Cel projektu zakłada nawiązanie trwałej, międzywojewódzkiej współpracy pomiędzy gminami partnerskimi położonymi w czterech województwach Polski Wschodniej. Realizacja projektu wpłynie na wzmocnienie kooperacji pomiędzy regionami wschodnimi, zostanie stworzona możliwość wymiany doświadczeń i podjęcia wspólnych działań na rzecz pełniejszego wykorzystania istniejących zasobów, miejscowych uwarunkowań i potencjału w procesie rozwoju Polski Wschodniej. Realizacja projektu wpłynie również na utworzenie ponadregionalnych powiązań pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Zakres rze­czowy:
Realizacja zadań, zaplanowanych w ramach projektu ma służyć współpracy oraz promocji potencjału każdej z partnerskich gmin, a także wykorzystaniu głównych szans rozwojowych województw Polski Wschodniej.

W ramach realizacji projektu zaplanowano następujące działania:

 1. Opracowanie wspólnego dokumentu strategicznego pn. „Ponadregionalna Strategia Rozwoju i Współpracy Pierścieniowych Gmin Polski Wschodniej na lata 2014-2020”
 2. Organizacja konferencji w ramach projektu: zaplanowano organizację 5 konferencji po jednej w Gminie Ełk, Sanok, Suwałki oraz dwie w Gminie Zamość
 3. Wydawnictwa informacyjno – promocyjne
  W ramach zadania zaplanowano:
  a) opracowanie i wykonanie wspólnego folderu na temat rozwoju gospodarczego
  b) opracowanie i wykonanie wspólnego folderu z zakresu turystyki
  c) opracowanie i wykonanie wspólnego folderu z zakresu dziedzictwa kulturowego
  d) opracowanie i wykonanie wspólnego kalendarza
  e) opracowanie i wykonanie albumu dla Gminy Ełk, Gminy Sanok, Gminy Suwałki, Gminy Zamość
  f) opracowanie i wykonanie map dla Gminy Ełk, Gminy Sanok, Gminy Suwałki, Gminy Zamość
 4. 4. Internetowa promocja Polski Wschodniej poprzez wykorzystanie narzędzi ICT
  W ramach zadania zaplanowano:
  a) utworzenie aplikacji umożliwiającej rezerwację kwater agroturystycznych
  b) utworzenie i obsługa wspólnej strony internetowej
  c) utworzenie 4 spacerów wirtualnych dla Gminy Ełk, Gminy Sanok, Gminy Suwałki, Gminy Zamość
 5. Opracowanie i wykonanie tablic informacyjno – promocyjnych o historii miejscowości, atrakcjach turystycznych
  Tablice zostaną ustawione w miejscowościach położonych na terenie Gminy Ełk, Gminy Sanok, Gminy Suwałki, Gminy Zamość
 6. Opracowanie i wykonanie witaczy
  Witacze zostaną ustawione na terenie Gminy Ełk, Gminy Sanok, Gminy Suwałki, Gminy Zamość
 7. Promocja projektu
  W ramach zadania zaplanowano opracowanie i druk plakatów promocyjnych, ulotek informacyjnych, ogłoszenia w prasie lokalnej, opracowanie i wykonanie roll-up oraz ścianek reklamowych dla Gmin Ełk, Sanok, Suwałki, Zamość.
 8. Zarządzanie projektem

Przed­mio­tem pro­jektu jest:
Przedmiotem projektu jest zawiązanie trwałej współpracy pomiędzy Gminami: Ełk, Hrubieszów, Sanok, Suwałki, Zamość, służącej promocji potencjału społeczno-gospodarczego i wykorzystaniu głównych szans rozwojowych województw Polski Wschodniej. Projekt przewiduje budowę stałych, ponadregionalnych powiązań pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego biorącymi udział w realizacji projektu pn. „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”. Realizacja projektu w znaczący sposób wpłynie na postrzeganie regionu jako obszaru wykraczającego poza granice administracyjne i przyczyni się do zwiększenia jego rozpoznawalności na terenie całego kraju.

Efekty pro­jektu:

Rezul­taty:

 1. Liczba osób odwiedzających nowoutworzoną stronę internetową – 2 000
 2. Liczba osób korzystających ze spaceru wirtualnego – 1 000
 3. Liczba nowych ogólnodostępnych aplikacji umożliwiających rezerwację kwater agroturystycznych – 1
 4. Liczba podmiotów biorących udział we wdrażaniu dokumentu strategicznego jakim jest „Ponadregionalna Strategia Rozwoju i Współpracy Pierścieniowych Gmin Polski Wschodniej na lata 2014-2012” – 5

Pro­dukty:

 1. Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych – 1 szt.
 2. Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów – 5 szt.
 3. Liczba nowych stron internetowych – 1 szt.
 4. Liczba wykonanych spacerów wirtualnych – 4 szt.
 5. Liczba wykonanych aplikacji umożliwiających rezerwację kwater agroturystycznych – 1 szt.
 6. Liczba sztuk wykonanego folderu z zakresu dziedzictwa kulturowego – 21 000 szt.
 7. Liczba sztuk wykonanego folderu na temat rozwoju gospodarczego – 8 300 szt.
 8. Liczba sztuk wykonanego folderu z zakresu turystyki – 28 000 szt.
 9. Liczba sztuk wykonanych albumów – 11 100 szt.
 10. Liczba sztuk wykonanych ścianek reklamowych – 4 szt.
 11. Liczba sztuk wykonanych roll-up – 5 szt.
 12. Liczba sztuk wykonanych kalendarzy – 3 150 szt.
 13. Liczba wykonanych tablic informacyjno-promocyjnych – 69 szt.
 14. Liczba sztuk wykonanych map gmin – 27 000 szt.
 15. Liczba sztuk wykonanych witaczy – 24 szt.