Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na Filię Biblioteki Publicznej Gminy Zamość w miejscowości Mokre

program-rozwoju-obszarow-wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Działanie 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
Odnowa i rozwój wsi
Wartość projektu: 1 053 913,85 zł
Kwota dofinansowania: 500 000,00 zł
Realizacja: wrzesień 2010 r. – wrzesień 2011 r.
Nr umowy: 00061-6930-UM0330073/10 z dnia 11.08.2010

Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Sitańcu w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania „Nasze Roztocze” dnia 25 lutego 2010 r. złożyła wniosek o przyznanie pomocy na realizację projektu pn. „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na Filię Biblioteki Publicznej Gminy Zamość w miejscowości Mokre”.

Projekt został oceniony, jako zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju dla LGD „Nasze Roztocze” i otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Całkowita wartość złożonego projektu wynosi 1 036 955,96 zł, natomiast kwota dofinansowania to 500 000,00 zł. Umowa o przyznanie pomocy na realizację projektu została zawarta w dniu 11sierpnia 2010 r.

Cel projektu:

Głównym celem operacji jest poprawienie standardu świadczonych usług z zakresu kultury poprzez rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej i utworzenie w nim Filii Biblioteki Publicznej Gminy Zamość.

Dzięki realizacji operacji powstanie obiekt zaspokajający potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców wsi Mokre. Utworzona filia biblioteki będzie miejscem ogólnodostępnym dla wszystkich zainteresowanych osób. Stworzony obiekt oprócz podstawowej działalności polegającej na wypożyczeniu księgozbiorów będzie pełnić funkcje kulturotwórcze, wychowawcze i dydaktyczne. Biblioteka organizować będzie zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży oraz imprezy kulturalne dla dorosłych.

Realizacja projektu jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze”.

Realizacja operacji spowoduje m. in. rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej (cel szczegółowy nr 4), a poprzez zaangażowanie w projekt innych podmiotów pozytywnie wpłynie na aktywizację społeczności obszaru LSR (cel szczegółowy nr 6). W dalszej perspektywie czasowej operacja przyczyni się do wzrostu zatrudnienia / tworzenie nowych miejsc pracy (cel szczegółowy nr 9).Efekty realizacji projektu będą w całości służyły lokalnej społeczności.

Zakres rzeczowy:

W ramach projektu zostanie rozbudowany istniejący budynek świetlicy, dzięki czemu powstanie w nim Filia Biblioteki Publicznej. Aktualnie budynek świetlicy wiejskiej – tworzy: jedna większa sala, dwa pomieszczenia pomocnicze i niepowiązane funkcjonalnie garaże. Po zakończeniu inwestycji w świetlicy dodatkowo powstanie sala o powierzchni 164 m2, a w pomieszczeniu istniejącej obecnej sali świetlicowej zostaną poprawione parametry techniczne i budowlane. Dodatkowo do budynku zostanie dobudowane zaplecze socjalno/kuchenne, pomocnicze i sanitarne.

Powstały obiekt będzie dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Zarówno od strony tylniej budynku jak i przy głównym wejściu przewidziano pochylnie dla niepełnosprawnych. W budynku zaprojektowano bez-progowe połączenia między pomieszczeniami i sanitariat przystosowany dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Utworzona w budynku Filia Biblioteki Publicznej będzie miejscem ogólnodostępnym dla wszystkich zainteresowanych osób. Stworzony obiekt oprócz podstawowej działalności polegającej na wypożyczaniu księgozbiorów będzie pełnić funkcję kulturotwórcze, wychowawcze i dydaktyczne. Jedno z pomieszczeń biblioteki będzie użytkowane również przez mieszkańców jako miejsce spotkań Rady Sołeckiej oraz innych organizacji wiejskich funkcjonujących na terenie Mokrego. Biblioteka będzie organizować zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży, oraz imprezy kulturalne (np.: spotkania z autorami książek, wspólne czytanie książek w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, piknik z książką, i inne konkursy czytelnicze dla mieszkańców wsi).

Trwałe efekty projektu:

– Powstanie Filii Biblioteki Publicznej Gminy Zamość w miejscowości Mokre
– Rozbudowa i remont budynku pełniącego funkcje społeczno – kulturalne
– Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Mokrego
– Wzrost aktywności i integracji społeczności lokalnej