Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na funkcje sportowo–rekreacyjne w miejscowości Hubale

prow

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Działanie „Odnowa i rozwój wsi”
Wartość projektu: 851 211,02 zł
Kwota dofinansowania: 303 943,00 zł
Realizacja: styczeń 2011 r. – wrzesień 2012 r.
Nr umowy: 00467-6922-UM0300268/10 z dnia 16.12.2010

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców miejscowości Hubale. Poprzez rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na funkcje rekreacyjno – wypoczynkowe utworzone zostanie ogólnodostępne miejsce spotkań mieszkańców oraz organizacji imprez dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, co wpłynie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich.

Dzięki realizacji zaplanowanych działań możliwe będzie pełne zaspokojenie potrzeb kulturalnych, dydaktycznych i społecznych mieszkańców sołectwa Hubale. Podniesiona zostanie jakość życia na wsi, a miejscowość stanie się przyjazna dla mieszkańców i turystów. W wyremontowanej świetlicy odbywać się będą spotkania społeczności lokalnej, warsztaty z udziałem mieszkańców, ponadto organizowane będą imprezy dla dzieci, młodzieży; spotkania opłatkowe organizowane przez KGW, treningi klubu sportowego, lokalne rozgrywki sportowe.

Zakres rzeczowy:

Realizacja projektu zakłada dobudowę do budynku świetlicy części socjalno – magazynowej, w której zlokalizowane zostaną toalety, szatnie i magazyn na zbiornik z gazem wykorzystywanym do ogrzewania budynku. Dodatkowo zaplanowano wymianę dachu wraz ze zmianą konstrukcji, dociepleniem i podsufitką. Po rozbudowie cały budynek zostanie ocieplony, położone zostaną nowe tynki zewnętrzne. Wewnątrz budynku zaplanowano instalację nowego ogrzewania gazowego, modernizację instalacji elektrycznej wraz z przyłączem. W części socjalnej będzie możliwe korzystanie z ciepłej wody z sieci. Na zewnątrz budynku zaplanowano budowę nowego zbiornika bezodpływowego oraz modernizację miejsc postojowych wraz ze zjazdem z drogi gminnej.

Remont i rozbudowa pozwoli na dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów BHP i p. poż. oraz wymagań technicznych funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej.

Aktywne spędzanie wolnego czasu odgrywa istotną rolę w procesie rozwoju zdrowego społeczeństwa. Jest ono możliwe dzięki dostępowi do odpowiednio przygotowanej, zagospodarowanej i bezpiecznej bazy sportowo – rekreacyjnej.

W miejscowości Hubale brakuje infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, która zaspokoiłaby w pełni potrzeby mieszkańców, a w szczególności dzieci i młodzieży. Istniejące tereny są nieuporządkowane i zniszczone. Powierzchnia terenu jest nierówna, twarda i zachwaszczona. Boisko do koszykówki jest zdegradowane i zniszczone, co praktycznie uniemożliwia uprawianie sportu na obiekcie.

W ramach realizacji projektu zaplanowano modernizację trawiastego boiska do piłki nożnej oraz boiska do siatkówki i koszykówki – wyrównanie i zagęszczenie podłoża, modernizację nawierzchni trawiastej, instalację nowych słupków i bramek. Ponadto zaplanowano ogrodzenie boiska i wyremontowanie budynku gospodarczego, który stanie się zapleczem i magazynem klubu sportowego.

Trwałe efekty projektu:

– Rozbudowa i remont budynku pełniącego funkcje społeczno – kulturalne
– Powstanie infrastruktury sportowo – rekreacyjnej zaspokajającej potrzeby sportowe mieszkańców
– Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców
– Wzrost aktywności i integracji społeczności lokalnej