RoweLove Roztocze – razem pomimo granic

Tytuł projektu: „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”

Tytuł projektu w j. angielskim: „ B(L)ike Roztocze together in spite of borders”
Projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Cel tematyczny:
DZIEDZICTWO – Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego

Priorytet: 1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

Partnerzy:
1. z Polski
• Gmina Zamość (Lider Projektu)
• Województwo Lubelskie
• Roztoczański Park Narodowy
2. z Ukrainy
• Jaworowski Przyrodniczy Park Narodowy
• Zrzeszenie Samorządów „Euroregion Karpaty – Ukraina”
• Departament Ekologii i Zasobów Naturalnych Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej

Całkowita wartość projektu: 2 011 060,97 EUR
Kwota dofinansowania dla całego projektu (90,00 % całkowitej wartości projektu): 1 809 954,87 EUR, w tym kwota dofinansowania dla Gminy Zamość: 846 907,39 EUR
Wkład własny wszystkich Partnerów Projektu: 201 106,10 EUR, w tym wkład własny Gminy Zamość: 94 100,81 EUR

Cel ogólny projektu:
Celem ogólnym projektu jest promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego poprzez działania w infrastrukturę turystyczną, stworzenie produktów turystycznych skutkujących wzmocnieniu powiązań partnerskich oraz poprawie wizerunku i atrakcyjności Roztocza polskiego i ukraińskiego.
Oczekiwane zmiany obecnej sytuacji będące wynikiem realizacji projektu to poprawa stanu technicznego infrastruktury turystycznej, zmniejszenie degradacji środowiska, ład przestrzenny na terenach przy szlaku rowerowym (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) i wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów objętych projektem.

Zakres rzeczowy projektu:
Projekt obejmuje różnego typu działania – zarówno o charakterze miękkim jak i infrastrukturalnym.
Gmina Zamość, pełniąca funkcję Lidera Projektu, planuje w ramach projektu następujące działania: budowę Centrum Geoturystycznego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lipsko Polesie i zakup jego wyposażenia, budowę dwóch wież widokowych, wytyczenie wraz z oznakowaniem szlaku rowerowego który stanowi połączenie do Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza, montaż czujników ruchu turystycznego, wydanie różnego typu publikacji o Roztoczu, przygotowanie dokumentu strategicznego, organizację wydarzeń transgranicznych oraz działania polegające na promocji projektu, w tym zakup gadżetów promocyjnych.
Pozostali Partnerzy projektu planują: budowę Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z wyposażeniem po stronie ukraińskiej, oznaczenie szlaku rowerowego wraz z budową punktów obsługi rowerzystów i stacjami naprawy rowerów, montaż czujników ruchu turystycznego, wydanie różnego typu publikacji o Roztoczu i gadżetów promocyjnych, organizacja wydarzeń transgranicznych oraz działania polegające na promocji projektu (wymienione powyżej – częściowo po stronie polskiej jak i ukraińskiej).
Z efektów projektu będą mogli korzystać zarówno lokalni mieszkańcy obszarów objętych projektem oraz turyści.

Planowane efekty:

Wskaźniki produktu:

Liczba transgranicznych wydarzeń zorganizowanych przy wsparciu Programu – 13
Liczba wypromowanych i/lub chronionych obiektów przyrodniczych jako bezpośredni wynik
wsparcia Programu – 1

Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach i działaniach podnoszących świadomość,
promujących zachowanie dziedzictwa naturalnego – 2 591

Liczba kampanii promocyjnych dotyczących zachowania dziedzictwa naturalnego – 1
Liczba nowych strategii/polityk dotyczących promocji i zachowania dziedzictwa naturalnego – 1
Liczba publikacji dotyczących regionalnego dziedzictwa naturalnego – 10
Liczba stworzonej infrastruktury zwiększającej poziom korzystania z dziedzictwa naturalnego
w turystyce (np. szlaki rowerowe, ścieżki edukacyjne itp.) – 27
Liczba zmodernizowanej/doposażonej/udoskonalonej (istniejącej) infrastruktury turystycznej zwiększającej poziom korzystania z dziedzictwa naturalnego w turystyce (np. szlaki rowerowe, ścieżki edukacyjne itp.) – 3
Długość udoskonalonej lub nowo utworzonej infrastruktury turystycznej mającej na celu zwiększenie poziomu korzystania z dziedzictwa naturalnego w turystyce (np. szlaki rowerowe, ścieżki edukacyjne itp.) – 327
Liczba nowych produktów lub usług turystycznych dotyczących promocji i ochrony dziedzictwa naturalnego (łącznie z e-produktami, e-usługami) – 2
Liczba szkoleń dla personelu odpowiedzialnego za zarządzanie dziedzictwem naturalnym – 5

Wskaźniki rezultatu:

Wzrost liczby odwiedzających obiekty dziedzictwa naturalnego – wartość bazowa: 270 000, wartość docelowa: 315 000

Projekt „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic” finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (Program).
Program wspiera transgraniczne procesy rozwojowe na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez współfinansowanie różnorodnych projektów. Wszystkie projekty finansowane w ramach Programu są nienastawione na zysk i przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski oraz zachodniej Ukrainy i Białorusi. Program odnosi się do czterech Celów tematycznych: DZIEDZICTWO, DOSTĘPNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO, GRANICE.
Niniejsza zakładka dotycząca projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”, została przygotowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Gminy Zamość i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.