Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawada

prow

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Działanie „Odnowa i rozwój wsi”
Wartość projektu: 394 352,81 zł
Kwota dofinansowania: 150 574,00 zł
Realizacja: styczeń 2011 – wrzesień 2012
Nr umowy: 00466-6922-UM0300267/10 z dnia 16.12.2010

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i standardu życia mieszkańców poprzez remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawada. Realizacja operacji wpłynie na zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz wzmocnienie więzi i kontaktów między społecznością miejscowości Zawada.

Projekt zakłada remont budynku świetlicy wiejskiej i utworzenie w niej miejsca spotkań mieszkańców. Budynek o takim charakterze pełni ważną rolę w życiu lokalnej społeczności, dzięki stworzeniu ogólnodostępnego miejsca dla mieszkańców, możliwe jest zaspokojenie ich potrzeb społeczno – kulturalnych. Wpływa to na wzmocnienie kontaktów i zacieśnianie więzi pomiędzy lokalną społecznością. Ponadto, dzięki przeprowadzeniu remontu, będzie możliwość organizacji spotkań, warsztatów, imprez z udziałem mieszkańców, Rady sołeckiej, KGW czy innych organizacji społecznych.

Zakres rzeczowy:

Obecnie stan techniczny budynku wymaga poprawy i generalnego remontu, braki w wyposażeniu powodują znaczne ograniczenia w prowadzeniu zajęć dla dorosłych oraz organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

W ramach inwestycji zostaną poprawione parametry techniczne sali głównej, wymienione stropy, wykonane docieplenie, nowy dach oraz elewacja. Aby świetlica stała się miejscem bezpiecznym i łatwo dostępnym, planowane jest wykonanie przed budynkiem nowych nawierzchni – w miejsce istniejącej nawierzchni asfaltowej zostanie położona kostka oraz zostaną wydzielone miejsca parkingowe. Dzięki wykonaniu nowych nawierzchni zostanie zlikwidowana bariera dostępności dla osób niepełnosprawnych, wejście główne zostanie przebudowane aby możliwy był wjazd do budynku bezpośrednio z terenu. Dla poprawy estetyki wyglądu obiektu planowana jest wymiana ogrodzenia wokół świetlicy.

W ramach planowanej inwestycji zostanie zlikwidowana scena w sali głównej, rozebrana boazeria oraz sufit, ponadto zostanie wymieniona stara instalacja elektryczna wraz z oświetleniem. Na zewnątrz obiektu stare pokrycie dachu z blachy płaskiej zostanie wymienione na nową blachę trapezową, budynek zostanie ocieplony, ponadto zostanie wykonana nowa nawierzchnia z kostki betonowej, dojścia i miejsca parkingowe, podjazd dla niepełnosprawnych oraz nowe ogrodzenie.

Dzięki zaplanowanym działaniom świetlica wiejska stanie się miejscem zaspokajającym w pełni potrzeby kulturotwórcze, wychowawcze, dydaktyczne i społeczne mieszkańców Zawady.

Lokalna społeczność będzie miała możliwość dokształcania się i uczestnictwa w różnych warsztatach i kursach, które będą organizowane w wyremontowanej świetlicy, bez potrzeby dojeżdżania do innych miejscowości. Będzie to również miejsce spotkań Koła Gospodyń Wiejskich i prezentacji ich dorobku artystycznego czy kulinarnego.

Działania przeprowadzone w ramach projektu wpłyną na dalszy rozwój miejscowości, nastąpi ożywienie kulturalne, aktywizacja lokalnej społeczności. Wprowadzone zmiany wpłyną na poprawę wizerunku i pozytywne postrzeganie miejscowości Zawada, świetlica będzie miała ładny, estetyczny wygląd, a miejsce wokół budynku zostanie odpowiednio zagospodarowane i uporządkowane. Dzięki temu zostanie podniesiona jakość życia na wsi, miejscowość stanie się miejscem przyjaznym i otwartym dla odwiedzających, turystów, jaki i samych mieszkańców.

Trwałe efekty projektu:
– Remont budynku pełniącego funkcje społeczno – kulturalne
– Powstanie miejsca spotkań mieszkańców
– Zaspokojenie potrzeb kulturotwórczych, wychowawczych, dydaktycznych i społecznych mieszkańców Zawady
– Wzrost aktywności i integracji społeczności lokalnej