Promocja i rozwijanie aktywnej turystyki i rekreacji poprzez wydanie map oraz folderów informacyjnych

program-rozwoju-obszarow-wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
Wartość projektu: 36 599,00 zł
Kwota dofinansowania: 22 735,50 zł
Realizacja: marzec 2010 r. – grudzień 2010 r.
Nr umowy: 00080-6930-UM0340361/10 z dnia 27.07.2010

Gmina Zamość w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania „Nasze Roztocze” dnia 24 lutego 2010 r. złożyła wniosek o przyznanie pomocy na realizację projektu „Promocja i rozwijanie aktywnej turystyki i rekreacji poprzez wydanie map oraz folderów informacyjnych”.

Projekt został oceniony, jako zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju dla LGD „Nasze Roztocze” i otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej, rekreacyjnej i inwestycyjnej i obszarów wiejskich oraz promocja obszaru Gminy Zamość poprzez wydanie i upowszechnienie materiałów promocyjno-informacyjnych. Realizacja operacji wpływa również na poprawę jakości życia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych, rekreacyjnych i sportowych mieszkańców całego obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze. Dzięki realizacji projektu zostaną wzmocnione więzi pomiędzy lokalną społecznością, nastąpi ożywienie i aktywizacja mieszkańców obszaru LSR.

Poprzez podejmowanie wspólnych działań i przedsięwzięć mających na celu promocję turystyki, rekreacji i aktywnego wypoczynku nastąpi rozwój tożsamości społeczności lokalnej oraz zostaną zaspokojone potrzeby sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych. Dzięki realizacji projektu – wydanie 5 typów map oraz foldera informacyjnego – teren Gminy Zamość stanie się miejscem atrakcyjnym dla turystów, którzy w sposób aktywny będą mogli poznać ciekawe zabytki oraz atrakcyjne miejsca pod względem historycznym, przyrodniczym i kulturowym, nastąpi promocja obszaru na szeroką skalę.

Projekt wpisuje się w cele LSR, jest zgodny z celem ogólnym I Rozwój turystyki i agroturystyki oraz funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej, celem szczegółowym 2 Promocja turystyki i agroturystyki, przedsięwzięciem I Roztocze – region turystyki i rekreacji, celem szczegółowym 6 Aktywizacja społeczności obszaru LSR oraz przedsięwzięciem II Nowy wizerunek wsi Roztocza.

Zakres rzeczowy

W ramach projektu zostało wydanych:
– 5 rodzajów map po 2000 sztuk każdej, mapy topograficzne wykorzystywane będą do marszów i biegów na orientację, jazdy konnej na orientację i są wykonane zgodnie z przepisami międzynarodowej organizacji biegów na orientację
– 3000 sztuk foldera informującego o obszarze Gminy Zamość wraz z tłumaczeniami w 3 językach – angielskim, niemieckim, ukraińskim.

Trwałe efekty projektu

– mapy – 10 000 sztuk
– folder – 3 000 sztuk