Poprawa funkcjonowania systemu bezpieczeństwa na terenie miasta Zamość i powiatu zamojskiego w zakresie lokalizacji, ograniczania i likwidacji zagrożeń chemiczno – ekologicznych

program-regionalny-i-napis

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Oś Prio­ry­te­towa VI Środowisko i czysta energia
Dzia­ła­nie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska
Kategoria III Bezpieczeństwo ekologiczne
War­tość pro­jektu: 4 009 479,00 zł
Kwota dofi­nan­so­wa­nia: 3 396 600,00 zł
Reali­za­cja: październik 2010 r. – marzec 2012 r.
Umowa o dofi­nan­so­wa­nie: 05/10-UDA-RPLU.06.01.00–06-011/10–00-0521 z dnia 06.10.2011r.

Cel pro­jektu:
Głównym celem projektu „Poprawa funkcjonowania systemu bezpieczeństwa na terenie miasta Zamość i powiatu zamojskiego w zakresie lokalizacji, ograniczania i likwidacji zagrożeń chemiczno – ekologicznych” jest poprawa stanu środowiska naturalnego, zachowanie bioróżnorodności oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego na obszarze powiatu zamojskiego i Miasta Zamość. Obszar ten charakteryzuje się wybitnymi walorami przyrodniczymi. Występują tu unikatowe na skalę europejską i bezcenne z punktu widzenia bogactwa przyrodniczego obszary. Utworzono tu jedyny w południowej części województwa lubelskiego park narodowy – Roztoczański Park Narodowy obejmujący 8483 ha. Dodatkowo na obszarze powiatu zamojskiego zlokalizowany jest Krasnobród – obok Nałęczowa jedno z dwóch uzdrowisk województwa lubelskiego. Obszary te wymagają szczególnej ochrony chemiczno – ekologicznej gdyż charakteryzują się wysokim ryzykiem wystąpienia zagrożenia: pożarowego, chemiczno – ekologicznego, wybuchowego. Na obszarze objętym projektem zlokalizowane są zakłady przemysłowe o najwyższym zagrożeniu pożarowym i wybuchowym m.in.; Statoil Poland Baza Gazu w Bortatyczach, Rozlewnia gazu „LAMPOGAS-AGROGAS” w Wólce Nieliskiej, Baza paliw Pawtrans, Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie, Kolejowa Stacja Paliw Bortatycze. Dodatkowo obszar objęty projektem przecinają międzynarodowe szlaki komunikacyjne, łączące środkową część kraju z polsko-ukraińskimi przejściami granicznymi w Hrebennem i Zosinie: droga krajowa Nr 17 Warszawa – Lublin – Zamość- Hrebenne, droga krajowa Nr 74 Sulejów – Kielce – Zamość- Zosin, trasa kolejowa LHS: granica państwa z Uraniną – Hrubieszów – Zamość Bortatycze, Brody w kierunku Katowic. Drogami krajowymi i wojewódzkimi przewożone są towary niebezpieczne w głównej mierze paliwa i gaz propan-butan. W jednostkowych przypadkach prowadzony jest transport materiałów szczególnie niebezpiecznych. Dlatego istnieje potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa chemiczno – ekologicznego poprzez doposażenie jednostek straży pożarnej z terenu powiatu w samochody ratowniczo-gaśnicze ze specjalistycznym wyposażeniem.

Zakres rze­czowy:
Przedmiotem projektu jest zakup 5 samochodów ratowniczo – gaśniczych wraz ze specjalistycznym wyposażeniem do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla jednostek straży pożarnej z terenu powiatu zamojskiego i miasta Zamość tj. 2 ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu z przeznaczeniem dla Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych w Zamościu i Szczebrzeszynie oraz 3 samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP z terenu powiatu zamojskiego włączonych Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego: ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy dla jednostki OSP w Mokrem na terenie Gminy Zamość, średni samochód ratowniczo – gaśniczy dla jednostki OSP w Komarowie – Osadzie i średni samochód ratowniczo – gaśniczy dla jednostki OSP w Krasnobrodzie. Samochody zostaną wyposażone w ubranie kwasoługoochronne przeznaczone do pracy w środowisku chemicznie agresywnym, kurtyny wodne, detektor wielogazowy do monitorowania stężeń gazów toksycznych i wybuchowych, zestaw chemiczny do ograniczania skażeń substancjami ropopochodnymi i olejami, zraszacze przednie i boczne do ograniczania stref skażeń. Na wyposażeniu samochodu dla jednostki OSP Krasnobród znajdować się będzie łódź ratownicza z silnikiem zaburtowym do likwidacji zagrożeń chemiczno – ekologicznych na zbiornikach wodnych, pozostałe samochody zostaną wyposażone w hydrauliczne narzędzia ratownicze. Zakupione samochody oraz sprzęt będą spełniały najwyższe wymogi w odniesieniu do parametrów technicznych, określone przepisami krajowymi i Unii Europejskiej. Dodatkowo w ramach projektu zostanie zakupiony System Komunikacyjny do samochodów, który wykorzystuje nowoczesne narzędzia ICT. W siedzibie KM PSP w Zamościu zostanie zainstalowany serwer komunikacyjny z oprogramowaniem współpracujący z Systemem Wspomagania Decyzji. Projekt zakłada także wdrożenie nowoczesnych systemów monitoringowych – Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności.

Pro­dukty projektu:
– liczba sprzętu zakupionego w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 5 szt.
– liczba samochodów ratownictwa chemicznego, ekologicznego i ratowniczo – gaśniczych zakupionych w ramach projektu – 5 szt.

Cele szcze­gó­łowe projektu:
– poprawa skuteczności funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) na terenie powiatu zamojskiego i miasta Zamość poprzez zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Zamościu i Szczebrzeszynie oraz dla jednostek OSP z miejscowości Mokre (Gmina Zamość,) Komarów – Osada, Krasnobród,
– przeciwdziałanie negatywnym skutkom klęsk żywiołowych, katastrof ekologicznych, pożarów na obszarze powiatu zamojskiego i miasta Zamość poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia ratowniczo-gaśniczego,
– profesjonalizacja jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gmin: Zamość, Komarów – Osada, Krasnobród poprzez: zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych z funkcją ograniczania skażeń wraz wyposażaniem oraz poprzez utworzenie Jednostek Operacyjno – Technicznych (JOT) w OSP Mokrem (Gmina Zamość), OSP Krasnobród, OSP Komarów – Osada.

Rezul­taty projektu:
– liczba osób objętych działaniem zakupionego sprzętu – 175 738 osób,
– powierzchnia terenów objęta działaniem zakupionego sprzętu – 190 200 ha.

W dłuższym okresie czasu realizacja projektu wpłynie pozytywnie na:
– wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców regionu i turystów,
– przeciwdziałanie i neutralizację zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych,
– zmniejszenie i ograniczenie strat materialnych oraz liczby poszkodowanych w zdarzeniach,
– poprawa atrakcyjności turystycznej powiatu,
– wzrost spójności przestrzennej województwa lubelskiego.