Poprawa dostępu mieszkańców gminy Zamość do infrastruktury sportowo–rekreacyjnej poprzez budowę sali gimnastycznej w miejscowości Płoskie

program-regionalny-i-napis

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura społeczna
Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa
Wartość projektu: 2 971 454,62 zł
Kwota dofinansowania: 2 361 687,00 zł
Realizacja: lipiec 2009 r. – wrzesień 2010 r.
Umowa o dofinansowanie:
13/09-UDA-RPLU.08.02.00-06-064/09-00-369 z dnia 26.08.2010r.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa stanu oraz podniesienie poziomu dostępu do infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie gminy Zamość. Projekt przyczynia się do wzrostu jakości infrastruktury edukacyjnej oraz poprawy zdrowia mieszkańców. Tak zdefiniowany cel główny wpisuje się w zakres Działania 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa RPO WL poświęconego wspieraniu przedsięwzięć mających na celu podniesienie poziomu kształcenia na wszystkich szczeblach nauczania (z wyłączeniem poziomu wyższego i przedszkolnego) oraz zwiększenie dostępu mieszkańców regionu do infrastruktury edukacyjnej i sportowej.

Poprzez zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowo – rekreacyjnej realizacja projektu ma pozytywny wpływ na kształcenie podstaw nowoczesnego społeczeństwa, charakteryzującego się dobrym stanem zdrowia i lepszą kondycją fizyczną.

Zakres rzeczowy:

Przedmiotem projektu jest rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Płoskiem o salę gimnastyczną o wymiarach areny sportowej 36m x 18m oraz dwukondygnacyjne zaplecze. W zapleczu zlokalizowano przebieralnie, pomieszczenia sanitarne dla uczniów i zawodników, przechowalnie sprzętu sportowego, gabinet kultury fizycznej, salę gimnastyki korekcyjnej. Korytarz pierwszego piętra stanowi galerię widokową wykorzystywaną jako widownia. Budynek zostanie zlokalizowany na działce nr 225/3 o powierzchni 19 600 m2 i połączony z istniejącą infrastrukturą szkoły za pomocą łącznika.

W ramach realizacji projektu przewidziany jest zakup i montaż profesjonalnego sprzętu sportowego. Na sali zostanie zainstalowane wyposażenie do gier zespołowych: piłki ręcznej, siatkówki, mini tenisa, piłki nożnej i koszykówki oraz bramki, stojaki i kosze z tablicą, obręczą i ruchomym wysięgnikiem, elektroniczna tablica prezentująca wyniki gier zespołowych, profesjonalny system nagłośnienia oraz bezprzewodowego dostępu do Internetu. Dodatkowo do dwóch małych sal przeznaczonych na siłownie zostanie zakupione profesjonalne wyposażenie umożliwiające organizację zajęć fitness i treningów siłowych.

Dokumentacja projektowa zakłada wyposażenie budynku w systemy poprawiające bezpieczeństwo obiektu i użytkowników: system monitoringu wizyjnego z funkcją filmowania w nocy oraz system ochrony przeciwpożarowej.

W kotłowni przewiduje się zastosowanie kotła kondensacyjnego, charakteryzującego się bardzo niską emisją spalin. Ciepła woda dla potrzeb użytkowników sali gimnastycznej będzie przygotowywana z ekologicznej instalacji solarnej wyposażonej w kolektory słoneczne.

Podstawowe dane obiektu:

– powierzchnia użytkowa sali gimnastycznej 1268,86 m2
– powierzchnia użytkowa łącznika 164,11 m2
– powierzchnia sal dydaktycznych doposażonych w sprzęt sportowy 90,06 m2

Produkty projektu:

– liczba utworzonych miejsc pracy – 1szt
– liczba wybudowanych obiektów infrastruktury szkół – 1 szt
– liczba zbudowanych/doposażonych obiektów – 1 szt
– powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury szkół – 1432,97m2
– liczba wprowadzonych rozwiązań zapewniających dostęp do infrastruktury szkół osobom
niepełnosprawnym – 4szt
– liczba wybudowanych obiektów sportowych – 1szt
– powierzchnia wybudowanych obiektów sportowych – 1268,86 m2
– liczba doposażonych obiektów sportowych – 1 szt
– powierzchnia doposażonych obiektów sportowych – 1268,86 m2
– liczba sal/ pracowni szkolnych doposażonych w pomoce dydaktyczne – 2 szt
– powierzchnia sal/pracowni doposażonych w pomoce dydaktyczne – 90,06m2
– liczba wspartych obiektów edukacyjnych szkół podstawowych – 1 szt,
– liczba wspartych obiektów edukacyjnych gimnazjów – 1 szt

Cele szczegółowe projektu:

– poprawa wydolności i sprawności ruchowej dzieci i młodzieży uczącej się z Zespole Szkół, młodzieży ponadgimnazjalnej oraz mieszkańców gminy Zamość,
– wyrównanie szans w dostępie do edukacji pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i
miejskich,
– rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły – sala gimnastyczna umożliwi realizację
sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz posłuży do organizacji imprez kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych,
– poprawa warunków pracy kadry pedagogicznej Zespołu Szkół,
– zapewnienie uczniom wymaganego poziomu bezpieczeństwa oraz odpowiedniego
standardu zajęć wychowania fizycznego,
– poprawa warunków techniczno – sanitarnych użytkowania obiektów Zespołu Szkół w tym także przez osoby niepełnosprawne,
– zwiększenie dostępu mieszkańców do infrastruktury sportowo – rekreacyjnej i popularyzacja sportu.

Rezultaty projektu:

– liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy – 1 szt
– liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu –
237 osób
– liczba osób korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu – 1435 osób
– liczba osób niepełnosprawnych, które uzyskały dostęp do infrastruktury szkół – 4 osoby.

W dłuższym okresie czasu realizacja projektu wpłynie pozytywnie popularyzację sportu oraz:
– ograniczenie tendencji do siedzącego trybu życia,
– zmniejszenie liczby osób z nadwagą i otyłością,
– zmniejszenie zagrożenia zachorowalnością na tzw. choroby cywilizacyjne,
– poprawę wskaźników zdrowotności społeczeństwa,
– zmniejszenie liczby zjawisk patologicznych oraz agresji, w szczególności wśród młodzieży,
– wykształcenie w społeczeństwie świadomości w zakresie wartości aktywnego wypoczynku
oraz korzystnych nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego,
– zwiększenie udziału obywateli w zajęciach rekreacji ruchowej,
– zwiększenie możliwości uprawiania sportu i rekreacji fizycznej osobom niepełnosprawnym