Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy Zamość poprzez budowę drogi gminnej nr 110359 L w miejscowości Płoskie

program-regionalny-i-napis

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa V Transport
Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy
Typ projektu Drogi gminne
Wartość projektu: 3 612 572,92 zł
Kwota dofinansowania: 2 384 563,64 zł
Realizacja: luty 2009 – grudzień 2009 r.

Cel projektu:

W dłuższym okresie czasu projekt wpłynie pozytywnie na:

– poprawę atrakcyjności regionu i województwa lubelskiego
– przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wśród mieszkańców gminy
– przyciągnięcie szerszego grona turystów
– poprawę atrakcyjności i konkurencyjności gminy
– wzrost mobilności mieszkańców
– udostępnienie terenów pod zabudowę jednorodzinną, usługi i handel oraz nieuciążliwy przemysł
– umożliwcie bezpośredniego dostępu do obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie miasta Zamość

Ponadto realizacja projektu przyczyni się do przezwyciężania cech peryferyjności komunikacyjnej regionu przez poprawę dostępności oraz wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego. Spowoduje poniesienie sprawności obsługi komunikacyjnej, oraz atrakcyjności regionu pod względem inwestycji i zatrudnienia. Pozytywnie wpłynie na wyrównanie szans rozwojowych i zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.

Zakres rzeczowy:

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę drogi gminnej nr 110395L w miejscowości Płoskie. Budowana droga położona jest w północno – wschodniej części miejscowości Płoskie. Łączy ze sobą od strony wschodniej drogę powiatową nr 3217 L Białobrzegi – Siedliska – Płoskie, która łączy się z kolei z drogą krajową nr 74 Piotrków Trybunalski – Zamość – Zosin (do granicy państwa). Natomiast od strony zachodniej projektowana droga łączy się z ulicą Rolniczą (droga gminna nr 110618L) miasta Zamość, która następnie tworzy zamknięty ciąg komunikacyjny z drogą powiatową nr 3341 L (ul. Śląska miasta Zamość).

Dokumentacja projektowa zakłada wybudowanie 2,597 km drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej wraz z oświetleniem drogowym. Przedmiotowa droga jest drogą jednoprzestrzenną o dwóch pasach ruchu, każdy o szerokości 2,75 m, i poboczach o szerokości 0,75 m. W fazie początkowej inwestycji wykonana została przebudowa sieci energetycznej i teletechnicznej w celu usunięcia kolizji z projektowaną drogą.

Konstrukcję drogi przyjęto dla ruchu KR 1 i przedstawia się następująco:

– stabilizacja gruntu cementem
– podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciągłym
– warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
– warstwa ścieralna z betonu asfaltowego średnioziarnistego

W ramach projektu zostanie również zmodernizowane skrzyżowanie z drogą powiatową.

Modernizacja polegać będzie na wbudowaniu przy drodze powiatowej przepustu ?50 pod drogą gminną w celu przeprowadzenia nadmiaru wody z drogi powiatowej do cieku wodnego położonego za drogą gminną.

Do terenów przyległych do drogi planuje się wykonanie zjazdów o szerokości 5m z nawierzchnią bitumiczną. Zjazdy będą wykonane z trzech warstw konstrukcyjnych:

– warstwa dolna – podbudowa pomocnicza wykonana z chudego betonu
– warstwa środkowa – warstwa wiążąca wykonana z betonu asfaltowego
– warstwa górna ścieralna – beton asfaltowy średnioziarnisty

Ze względu na teren równinny odwodnienie korony drogi zaprojektowano w postaci rowów trójkątnych przydrożnych usytuowanych po lewej stronie drogi. Woda powierzchniowa z rowów przeprowadzona zostanie pod projektowanym przepustem w km 0+484,00 o śr. 60 cm pod drogą do rowów melioracyjnych. Projekt zakłada wykonanie przejść dla pieszych, oznakowanie drogi znakami pionowymi i poziomymi oraz wbudowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci barier ochronnych (SP-09), słupków prowadzących (UI) oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu tj. słupków kilometrowych i hektometrowych.

Podstawowe dane techniczne drogi:

– długość wybudowanej drogi – 2,597 km
– szerokość drogi – 5,5 m
– szerokość pobocza – 0,75 m
– szerokość zjazdów – 5 m
– nośność – 100kN

W projekcie budowanym przyjęto sprawdzoną technologię wykonania robót i odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne wynikające z uprzednio przeprowadzonych badań oraz analizy uwarunkowań realizacji inwestycji. Przygotowanie projektu budowlanego przyjęcie określonych rozwiązań technologicznych oparto na:

– wynikach przeprowadzonych badań gruntu
– wizjach lokalnych i pomiarach przeprowadzonych w miejscu lokalizacji projektu
– normach obowiązujących w budownictwie

Przyjęty wybór rozwiązania technicznego spełnia wszelkie wymogi jakości i bezpieczeństwa. Jest to technologia zalecana dla tej klasy drogi. Analiza technicznej wykonalności projektu. Inwestycja będzie wykonana zgodnie z obowiązującym polskim prawem budowlanym. Użyte materiały odpowiadają wszystkim polskim normom technicznym. Spełniają wymogi wynikające z obowiązujących polskich i europejskich norm i przepisów ochrony środowiska.

Efekty projektu:

Produktami projektu są:

– długość wybudowanych dróg gminnych – 2,597 km
– liczba zmodernizowanych skrzyżowań – 1 szt.
– liczba wybudowanych skrzyżowań – 1 szt.
– liczba wybudowanych punktów oświetleniowych – 66 szt.
– liczba wybudowanych przejść dla pieszych – 3 szt.

Rezultaty projektu:

– skrócenie czasu przejazdu wybudowanymi/zmodernizowanymi odcinkami drogi – 3,06 minuty.