Nowe umiejętności kluczem do sukcesu

Od maja 2012 roku trwa realizacja Gminnego Programu Aktywności Lokalnej skierowanego do 60 mieszkańców miejscowości Szopinek, Kalinowice, Wólka Panieńska, Jatutów, Białowola, Lipsko, Lipsko Polesie, Lipsko Kosobudy. Uczestnicy Programu doskonale sobie radzą przechodząc kolejne jego etapy. W miesiącu czerwcu 45 osób ukończyło blok warsztatów umiejętności społecznych prowadzonych przez psychologa – Panią Klaudię Jastrzębską. W wyniku aktywnego udziału w zajęciach wyraźnie pojawiły się pierwsze oczekiwane rezultaty. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości poznali się osobiście, zostały nawiązane nowe znajomości. Uczestnicy warsztatów poznali sztukę prawidłowej komunikacji, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów oraz wyrażania siebie w sposób asertywny. Organizacja tego typu warsztatów pozwoliła zwiększyć umiejętność nawiązywania satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi oraz wpłynęła na wzrost poczucia przynależności i oparcia w  lokalnej społeczności.

Kolejnym etapem aktywizacji społecznej odbiorców Programu jest oferta wakacyjnych treningów samoobrony. Szkolenie rozpoczęło się w miesiącu lipcu w siedzibie Zamojskiego Klubu Karate. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów sztuk walki, są szczegółowo zaplanowane i nastawione na rozwój uczestników, zapewnienie im bezpieczeństwa w trakcie zajęć oraz podniesienie samooceny i wzrost poczucia bezpieczeństwa po zakończonym cyklu szkolenia.

Mamy nadzieję, że nowe umiejętności społeczne pozwolą uczestnikom bez obaw rozpocząć planowane kursy i szkolenia zawodowe, których celem jest nabycie nowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych, a w efekcie znalezienie zatrudnienia. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia uczestnikom Programu, ich rodzinom i sąsiadom wsparcie psychologiczne oraz w formie pracy socjalnej.

Nowością w Gminnym Programie Aktywności Lokalnej jest wprowadzenie animacji lokalnej mającej na celu aktywizowanie społeczności lokalnych poprzez nawiązywanie współpracy i koordynację działalności instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej. Realizacja tego celu będzie możliwa dzięki pracy animatora lokalnego zatrudnionego w ramach projektu „Moja szansa – EFS”. Jednym z pierwszych i podstawowych zadań animatora jest diagnoza środowiska lokalnego, na potrzeby której opracowana została ankieta anonimowa dotycząca problemów społecznych w środowisku lokalnym. Animator lokalny nawiązał współpracę z sołtysami miejscowości objętych działaniami PAL, którzy zobowiązali się rozdysponować ankiety wśród mieszkańców. Liczymy na to, że wiedza, którą uzyskamy dzięki tej anonimowej ankiecie posłuży nam do racjonalnego i obiektywnego spojrzenia na problemy społeczne jakie pojawiają się w środowisku lokalnym.

Jeśli masz pomysły jak ożywić środowisko lokalne, znasz potrzeby lokalnej społeczności zapraszamy do kontaktu osobiście lub pod numerem telefonu 084 638 20 17.

Barbara Kulczyńska – Kot – koordynator projektu
Michał Koczułap – animator lokalny