Nasze Roztocze – promocja walorów turystycznych i kulturowych pogranicza polsko-ukraińskiego

31

Program Sąsiedztwa Polska- Białoruś- Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBS 2004- 2006
Priorytet: 2 Rozwój kapitału ludzkiego i instytucjonalnych form współpracy transgranicznej oraz poprawa bezpieczeństwa na granicach Unii Europejskiej
Działanie: 2.2 Wsparcie inicjatyw społeczności lokalnych
Wartość projektu: 119 947,61 zł
Kwota dofinansowania: 89 960,61 zł
Realizacja: 01.06.2007 r. – 31.08.2007 r.

Zakres projektu:

Założeniem realizowanego projektu była organizacja spotkań, szkoleń i warsztatów oraz promocja turystyczna i kulturowa pogranicza polsko – ukraińskiego. Bezpośrednimi uczestnikami projektu były organizacje turystyczne, instytucje samorządowe, uczelnie, mieszkańcy zainteresowani współpracą w obszarze turystyki i kultury po obu stronach granicy. Partnerem zagranicznym w projekcie był Jaworowski Narodowy Park Przyrodniczy z Iwano – Frankowa na Ukrainie.

W ramach projektu zorganizowano: Seminarium „Walory turystyczne i kulturowe szansą rozwoju Roztocza”, całodzienny wyjazd studyjny „Nasze Roztocze- Szlakiem Ordynackim”, imprezę plenerową Dzień Susła.

Cel projektu:

Celem projektu było utworzenie sieci formalnych i nieformalnych kontaktów oraz inicjatyw transgranicznych w zakresie współpracy turystycznej, kulturowej i promocyjnej Roztocza Środkowego i Wschodniego.

Projekt miał charakter impulsu rozwojowego przyczyniającego się do znoszenia barier w bezpośrednich kontaktach pomiędzy instytucjami i mieszkańcami pogranicza. Projekt stworzył podstawy wzajemnej współpracy opartej na poznaniu i zaufaniu oraz wykorzystaniu walorów turystycznych Roztocza po obu częściach granicy w oparciu o nabyte kontakty.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu były organizacje turystyczne, instytucje samorządowe, uczelnie, mieszkańcy zainteresowani współpracą w obszarze turystyki i kultury. Projekt wzmocnił potencjał organizacyjny w instytucjach biorących udział w przedsięwzięciu.

Efektem projektu jest pozytywny wzrost liczby organizacji i osób zaangażowanych we współpracę turystyczno – kulturalną pogranicza i profesjonalną promocję Roztocza Środkowego i Wschodniego.

Produkty projektu:

Liczba filmów promocyjnych – 1500 szt.
Liczba map krajobrazowych – 9500 szt.
Liczba folderów – 2500 szt.
Liczba godzin szkolenia – 6 godz.
Liczba godzin wycieczki – 10 godz.
Liczba godzi imprez – 8 godz.
Liczba zaproszeń – 350 szt.
Liczba plakatów – 250 szt.
Liczba banerów – 2 szt.
Liczba ogłoszeń prasowych – 6 szt.
Liczba reklam radiowych – 3 szt.
Liczba reklam telewizyjnych – 1 szt.

Rezultaty projektu:

Liczba uczestników szkolenia – 170 osoby, w tym z Polski – 140, Ukrainy – 30
Liczba uczestników wycieczki krajoznawczej – 60 osób, w tym z Polski – 30, Ukrainy – 30
Liczba organizacji na szkoleniu – 71 szt., w tym z Polski – 54, Ukrainy – 17
Liczba uczestników imprezy plenerowej – 2500 osób