Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Sitaniec-Błonie

16

Okres realizacji projektu – 21.02.2006r. – 25.06.2006r.
Całkowity koszt projektu – 47 228,90 zł
Wartość dofinansowania – 37 782 zł

Cel projektu: Podstawowym celem projektu jest rozwój tożsamości społeczności
wiejskiej, kultywowanie i rozwój tradycji lokalnych społeczności. W dłużej
perspektywie realizacja projektu wpłynie pozytywnie na pobudzenie aktywności
środowiska lokalnego i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji
lokalnych wartości i tradycji kulturowych.

Istotnym efektem projektu będzie również podniesienie standardu życia i pracy na wsi.

Zakres rzeczowy projektu:

1. Budowa instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej (ogrzewania gazowego, kuchni
gazowej)

2. Remont świetlicy wiejskiej obejmujący:
– wymianę 3 szt. okien
– wymianę 2 szt. drzwi
– malowanie powierzchni wewnątrz świetlicy
Zakres prac dotyczył przedsionka, kuchni i małej salki (kawiarenki).

3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej.
Zakup standardowo przyjętego wyposażenia obiektów pełniących funkcje społeczne,
kulturalne i rekreacyjne o zasięgu lokalnym. Wyposażenie obejmuje zakup elementów
wyposażenia kuchennego (mebli, naczyń, sprzętu AGD, itp) oraz świetlicowego
(mebli, stolików, krzeseł).

Efekty projektu:

Modernizacja świetlicy wiejskiej podniosła jej standard użytkowy oraz zapewniła
obiektowi pełnienie nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych
(użytkowanie obiektu przez cały rok, nawet zimą, wzbogacenie i rozszerzenie
świadczonych usług). Wszystkie elementy wyposażenia będą służyły realizacji
zakładanych celów projektu, tj. rozwojowi tożsamości społeczności wiejskiej,
kultywowaniu i rozwojowi tradycji lokalnych. Zakupy będą stanowiły własność
społeczności lokalnej z wyłącznym przeznaczeniem na cele niniejszego projektu.

Linki:
www.minrol.gov.pl, zakładka: Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i
modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
www.spo.lubelskie.pl