Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Bortatycze

16

Okres realizacji projektu – 21.02.2006r. – 25.06.2006r.
Całkowity koszt projektu – 26 191,51 zł
Wartość dofinansowania – 20 952 zł

Cel projektu:
Podstawowym celem projektu jest rozwój tożsamości społeczności wiejskiej,
kultywowanie i rozwój tradycji lokalnych społeczności. W dłużej perspektywie
realizacja projektu wpłynie pozytywnie na pobudzenie aktywności środowiska
lokalnego i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji lokalnych wartości
i tradycji kulturowych. Istotnym efektem projektu będzie również podniesienie
standardu życia i pracy na wsi.

Zakres rzeczowy projektu:

1. Budowa instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej (ogrzewania gazowego)

2. Remont świetlicy wiejskiej obejmujący
– wymianę 2 szt. okien
– wymianę 2 szt. drzwi
– malowanie powierzchni wnętrza świetlicy
Zakres prac dotyczył przedsionka, kuchni i małej salki (kawiarenki).

3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej.
Zakup standardowo przyjętego wyposażenia obiektów pełniących funkcje społeczne,
kulturalne i rekreacyjne o zasięgu lokalnym. Wyposażenie obejmuje zakup elementów
wyposażenia kuchennego (mebli, naczyń, sprzętu AGD itp.) oraz świetlicowego
(mebli stolików krzeseł).

Efekty projektu:

Modernizacja świetlicy wiejskiej podniosła jej standard użytkowy oraz zapewniła
obiektowi pełnienie nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych
(użytkowanie obiektu przez cały rok, nawet zimą, wzbogacenie i rozszerzenie
świadczonych usług). Wszystkie elementy wyposażenia będą służyły realizacji
zakładanych celów projektu, tj. rozwojowi tożsamości społeczności wiejskiej,
kultywowaniu i rozwojowi tradycji lokalnych. Zakupy będą stanowiły własność
społeczności lokalnej z wyłącznym przeznaczeniem na cele niniejszego projektu.

Linki:
www.minrol.gov.pl, zakładka: Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”