Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Białowola

16

Okres realizacji projektu – 21.02.2006r. – 25.07.2006r.
Całkowity koszt projektu – 167 168,45 zł
Wartość dofinansowania – 133 734 zł

Cel projektu: Podstawowym celem projektu jest rozwój tożsamości społeczności
wiejskiej, kultywowanie i rozwój tradycji lokalnych społeczności. W dłuższej
perspektywie realizacja projektu wpłynie pozytywnie na pobudzenie aktywności
środowiska lokalnego i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji
lokalnych wartości i tradycji kulturowych. Istotnym efektem projektu będzie również
podniesienie standardu życia i pracy na wsi.

Zakres rzeczowy projektu:

1. Remont świetlicy wiejskiej obejmujący:
– remont 246 m2 podłogi
– wymianę 17 szt. okien
– wymianę 2 szt. drzwi
– docieplenie 246 m2 stropu
– montaż 4 szt. Ogrzewaczy gazowych

2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej obejmujące:
– Zakup instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz profesjonalnego
zestawu nagłaśniającego

Efekty projektu:

Realizacja projektu podniosła standard użytkowy świetlicy oraz zapewniła jej
pełnienie nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych jako centrum
życia społeczności lokalnej. Wszystkie elementy wyposażenia będą służyły realizacji
zakładanych celów projektu, tj. rozwojowi tożsamości społeczności wiejskiej,
kultywowaniu i rozwojowi tradycji lokalnych. Zakupy instrumentów i nagłośnienia
będą stanowiły własność społeczności lokalnej z wyłącznym przeznaczeniem na cele
niniejszego projektu.

Linki:
www.minrol.gov.pl, zakładka: Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i
modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”