e-Gmina – rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Gminy Zamość

program-regionalny-i-napis

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne
Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne
Wartość projektu: 1 001 182,22 zł
Kwota dofinansowania: 851 004,87 zł
Realizacja: czerwiec 2010 – luty 2011 r.
Nr umowy: 09/09-UDA-RPLU.04.01.00-06-021/09-00-0227 z dnia 24.05.2010

Cel projektu:

Celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Zamość oraz zwiększenie dostępu do wykorzystania technik informacyjnych w rozwoju systemu usług dla ludności. Projekt przyczyni się do zmniejszenia dysproporcji rozwojowej lokalnej społeczności w dostępie do usług informatycznych oraz zwiększenia zadowolenia obywateli i przedsiębiorców z ułatwionego kontaktu z administracją i szybszego dostępu do informacji.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności regionu poprzez poprawę jakości i dostępności oraz upowszechnienie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Zakres rzeczowy:

W ramach projektu pn: „e-Gmina – rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Gminy Zamość” zostaną nabyte i/lub wykonane następujące rozwiązania informatyczne: w budynku Urzędu Gminy Zamość oraz w miejscach utworzenia Publicznych punktów dostępu do Internetu zostaną zamontowane sieci niskonapięciowe LAN. Dodatkowo w budynku Urzędu Gminy zostanie utworzona serwerownia dostosowana do potrzeb projektu. Zakupione i zainstalowane zostanie do niej odpowiednie wyposażenie dostosowane do potrzeb realizacji projektu. Projekt przewiduje utworzenie dwóch telecentrów w miejscowości Sitaniec i Wysokie, trzech punktów otwartego dostępu Wi-Fi (hotspotów) w miejscowości Kalinowice oraz w budynku Urzędu Gminy Zamość w Biurze Obsługi Interesanta i na sali narad Rady Gminy, oraz instalacja dwóch infomatów w budynku Urzędu Gminy i Zespołu Szkół w Kalinowicach.

Projekt zakłada zakup i wdrożenie w tym wprowadzenie danych inicjalnych do systemu elektronicznych systemów informatycznych, wraz z niezbędnymi urządzeniami peryferyjnymi:

– elektronicznego obiegu dokumentów Urzędu, Rady Gminy i archiwizacji dokumentów,
-wspomagających pracę i realizację zadań Publicznych Urzędu w zakresie usług
administracji, edukacji, kultury i turystyki,
– wspomagających zarządzanie informacją gospodarczą, społeczną i publiczną w Gminie.

Przyjęte rozwiązania techniczne mają na celu zapewnić aby sprzęt i usługi były odpowiedniego standardu. Planowane do użycia instalacje, materiały i zakupiony sprzęt będą spełniać równocześnie wymogi ekonomiczności pod względem jakości, ceny i energooszczędności oraz będą spełniać obowiązujące polskie i europejskie normy.

W ramach projektu zostanie wdrożonych 10 aplikacji użytkowych:

– Cyfrowa izba pamięci Gminy Zamość
– System dostępu do zdigitalizowanych zasobów Bibliotecznych Gminy Zamość
– System prezentacji oferty turystycznej Gminy Zamość z modułem oferentów
– Prezentacja informacji zobowiązań wobec Gminy – podatki, opłaty, należności
– Internetowa gazeta Gminy (e-Gazeta)
– Elektroniczny Dziennik lekcji z rejestracją i dostępem do danych o wynikach nauczania
– Zasoby i majątek Gminy
– Prezentacja Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej z przeszukiwaniem zbiorów i panelem przedsiębiorców
– Elektroniczna Informacja Biblioteki Gminy Zamość – rejestr i system rezerwacji
– System archiwizacji

Efekty projektu:

Rezultaty:

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących rezultatów:
-Liczba osób, które uzyskały możliwość używania podpisu elektronicznego- 4 osoby
-Liczba obywateli korzystających z udostępnionych rejestrów publicznych-2000 osób
-Liczba użytkowników, którzy są objęci systemem identyfikacji- 310 osób
-Liczba wdrożonych platform serwerowych -4 szt.
-Ilość mieszkańców objętych systemem -21000 osób

Produkty:

Produktami projektu są:

– Ilość uruchomianych PIAP -7 szt.
– Liczba utworzonych aplikacji oraz udostępnionych usług teleinformatycznych 10 szt.
– Liczba wdrożonych systemów elektronicznego obiegu dokumentów – 2 szt.
– Liczba wdrożonych systemów elektronicznej archiwizacji dokumentów -1 szt.
– Liczba zainstalowanych serwerów baz danych/aplikacji/plików-5 szt.
– Liczba zakupionych serwerów-4 szt