Budowa sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody w miejscowości Sitaniec, Sitaniec Wolica, Sitaniec Kolonia

program-regionalny-i-napis

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa VI Środowisko i czysta energia
Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska
Kategoria I: Gospodarka wodno – ściekowa
Wartość projektu: 5 081 686,81 zł
Kwota dofinansowania: 3 148 551,92 zł
Realizacja: wrzesień 2009 – styczeń 2012 r.
Nr umowy: 19/09-UDA-RPLU.06.01.00-06-060/09-00-0434 z dnia 18.11.2010

Cel projektu:

Celem nadrzędnym projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody w miejscowości Sitaniec, Sitaniec Wolica, Sitaniec Kolonia” jest zrównoważony rozwój Gminy Zamość poprzez wszechstronną poprawę warunków życia mieszkańców w środowisku ich zamieszkania.

Głównym celem jest zwiększenie atrakcyjności gminy Zamość do zamieszkania, wypoczynku i rekreacji oraz poprawa warunków i jakości życia mieszkańców, a także zwiększenie konkurencyjności regionu.

Realizacja projektu umożliwi poprawę stanu infrastruktury technicznej (wodnej) oraz zapobiegnie degradacji środowiska naturalnego, które stanowi podstawę potencjału rozwoju gminy i wpływa na podniesienie jakości życia mieszkańców. Osiągnięcie założonych celów wpłynie na możliwość wykorzystania jednego z głównych potencjałów rozwojowych Gminy Zamość czyli turystyki.

Korzyścią dla społeczności lokalnej z osiągnięcia celu głównego będzie poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny życia poprzez ograniczenie dostępu do zanieczyszczonych źródeł zaopatrzenia w wodę.

Cele szczegółowe projektu to: poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury wodociągowej, ograniczenie stopnia uzależnienia dostaw wody dla mieszkańców Gminy Zamość ze źródeł zewnętrznych, zapewnienie dostępu do odpowiednich pod względem wielkości źródeł zasobów wodnych umożliwiających ich długofalową eksploatację, poprawa stopnia zwodociągowania Gminy, podniesienie jakości i poziomu zaspokajania potrzeb socjalno – bytowych mieszkańców Gminy Zamość przez poprawę bazy technicznej stanowiącej element infrastruktury wodociągowej oraz zwiększenie długości, funkcjonalności i zasięgu jego oddziaływania.

Ponadto projekt będzie oddziaływał na poziom realizowanych inwestycji gospodarczych i mieszkaniowych na terenie Gminy Zamość, rozwój infrastruktury i zaplecza turystyczno – rekreacyjnego Gminy Zamość, wzrost ilości podmiotów gospodarczych i generowanych miejsc pracy, ograniczenie skali migracji zewnętrznych i wewnętrznych, wzrost atrakcyjności i poprawę wizerunku Gminy Zamość.

Zakres rzeczowy:

Projekt „Budowa sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody w miejscowości Sitaniec, Sitaniec Wolica, Sitaniec Kolonia” obejmuje budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Zamość – Sitaniec, Sitaniec Wolica, Sitaniec Kolonia oraz budowę budynku ujęcia wody „Sitaniec”. Infrastruktura wodociągowa zaopatrywać będzie powyższe miejscowości w wodę bytowo – gospodarczą i p. poż. Projektowany wodociąg łącznie zaopatrywać będzie w wodę 1 644 osób.

Przedmiotem projektu jest:

1. Budowa sieci wodociągowej o długości 18,69 km, planowany jest również monitoring sieci wodociągowej; system monitoringu SPM-GPRS przeznaczony do monitorowania stacji ujęcia wody i pompowni w trybie ciągłym. Pozwala to monitorować stan pracy i parametry eksploatacyjne zainstalowanych urządzeń oraz sygnalizować stany awaryjne.

Drugim elementem monitoringu będzie utworzenie serwisu, za pośrednictwem którego użytkownicy będą mogli dokonywać transakcji on – line. System zostanie zainstalowany na serwerze umieszczonym w serwerowni mieszczącej się w budynku Urzędu Gminy, opierał się będzie na: panelu usługodawcy, panelu klienta, panelu informacyjnym (publiczny), panelu administratora oraz panelu analizy wraz z modułem prezentacji informacji na stronie www.

2. Budowa budynku ujęcia wody; projektowany budynek jest obiektem I – kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, przykryty będzie dachem dwuspadowym, budynek będzie niski, a bryła oparta będzie na planie prostokąta. Od strony północnej zaprojektowano wejście do budynku, zadaszone przez opuszczoną płać dachową. Do budynku prowadzić będą dwa wejścia – jedno, bezpośrednio do pomieszczenia chlorowni i drugie do części technologicznej. Do części technologicznej wchodzić się będzie poprzez wiatrołap, z którego dostępna będzie również toaleta z przedsionkiem (przeznaczona dla obsługi). Pomieszczenie Technologiczne stanowią jedną całość z aneksem przeznaczonym na dyżurkę-sterownię. Budynek będzie zaopatrzony w następujące instalacje: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczną, ciepła woda z podgrzewacza elektrycznego, ogrzewanie pomieszczeń – elektryczne.

Charakterystyka obiektu: kubatura 190 m3, powierzchnia użytkowa 28,8 m2, powierzchnia całkowita 39,6 m2.

Realizacja projektu na terenie miejscowości Sitaniec, Sitaniec Wolica, Sitaniec Kolonia (Gmina Zamość) umożliwi zbudowanie od podstaw sieci wodociągowej oraz powstanie budynku ujęcia wody. Łączna długość powstałej sieci wynosić będzie 18,69 km. Sieć zaopatrywana będzie w wodę z nowo wybudowanej i odpowiednio zagospodarowanej studni głębinowej, która powstanie miejscowości Sitaniec.

Efekty projektu:

Rezultaty:
Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących rezultatów:
– Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) –
1 szt.
– Liczba osób obsługiwanych przez wybudowane/przebudowane ujęcie wody – 1644 osoby
– Procent zwodociągowania gminy – 30,51%

Produkty:

Produktami projektu są:
– Długość wybudowanej sieci wodociągowej – 18,69 km
– Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) – 1 szt.
– Liczba wybudowanych ujęć wody – 1 szt.