Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mokre

prow

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Nr umowy: 00152-6921-UM0300021/09
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Wartość projektu: 3 138 655,04 zł
Kwota dofinansowania: 1 259 248,00 zł

Realizacja: 2010 – październik 2011

Gmina Zamość dnia 01 czerwca 2009 złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a następnie decyzją Samorządu Województwa Lubelskiego, otrzymała dofinansowanie inwestycji.

Całkowita wartość złożonego projektu wynosi 5 890 803,34 zł, natomiast kwota dofinansowania to 2 417 466,00 zł. Umowa o przyznanie pomocy na realizację projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mokre” została zawarta dnia 17 grudnia 2009 r.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na obszarze Gminy Zamość w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Zamościa. Wyposażenie gospodarstw indywidualnych w sieć kanalizacji sanitarnej podniesie standard życia na wsi i pozwoli na korzystanie ze sprawdzonych rozwiązań technicznych. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego i jakości wody pitnej. Dzięki realizacji inwestycji nastąpi wzrost atrakcyjności obszaru Gminy Zamość dla jej obecnych i przyszłych mieszkańców, jako miejsca do zamieszkania, rekreacji i wypoczynku. Uzbrojenie terenu w infrastrukturę kanalizacyjną wpłynie również na zwiększenie zainteresowania Gminą Zamość osób, które prowadzą działalność gospodarczą oraz tych, którzy chcą rozpocząć inwestycje na tym terenie.

Rezultaty:

Planowana do realizacji inwestycja polega na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 5,224 km prowadzonej w ciągu dróg i częściowo na gruntach przyległych działek. Trasę zaprojektowano w sposób umożliwiający podłączenie do kanalizacji poszczególnych posesji. Przyłącza będą wykonywane we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości.

Ścieki z projektowanej sieci odprowadzane będą w sposób grawitacyjny do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie miasta Zamościa.