Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w miejscowości Sitaniec–Błonie

21

Działanie 3.5 – Lokalna infrastruktura społeczna
Poddziałanie 3.5.1 – Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa
Okres realizacji projektu: 31.08.2006r. – 05.12.2008r.
Całkowity koszt projektu: 2 554 910,55 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 144 131,58 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 300 000,00 zł
Środki budżetu Gminy Zamość: 2 110 778,97 zł

Cel projektu:
Celem projektu jest poprawa dostępu do infrastruktury sportowej dla uczniów, klubów
sportowych, młodzieży i społeczności lokalnej miejscowości Sitaniec – Błonie oraz
miejscowości sąsiednich. Realizacja projektu przyczynia się do wyrównywania szans w
dostępie do edukacji i sportu pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich.

Zakres rzeczowy projektu:

Przedmiot projektu stanowi rozbudowa budynku Zespołu Szkół o salę gimnastyczną wraz z
łącznikiem o łącznej powierzchni użytkowej 1215,99 m2. Sala jest budynkiem
wolnostojącym, niepodpiwniczonym. W zapleczu zostały zlokalizowane przebieralnie oraz
pomieszczenia sanitarne dla uczniów i zawodników a także przechowalnie sprzętu
sportowego, gabinet kultury fizycznej, sala gimnastyki korekcyjnej, pomieszczenia
pomocnicze i techniczne.

Efekty projektu:

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostały następujące wskaźniki rezultatu:
– 401 uczniów korzystających z wybudowanej infrastruktury sportowej,
– 1155 osób korzystających z obiektów sportowych,
– 3 miejsca pracy.

W dłuższej perspektywie czasu realizacja projektu wpłynie pozytywnie na:
– podniesienie jakości oraz standardu usług edukacyjnych świadczonych przez szkołę,
– poprawę atrakcyjności i sprawności ruchowej uczniów i mieszkańców,
– poprawę atrakcyjności i konkurencyjności gminy.

Projekt „Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w miejscowości Sitaniec – Błonie”
jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego