Budowa placów zabaw na terenie Gminy Zamość

program-rozwoju-obszarow-wiejskich
Pro­gram Roz­woju Obsza­rów Wiej­skich na lata 2007 – 2013
Dzia­ła­nia 413 „Wdra­ża­nie lokal­nych stra­te­gii roz­woju”
War­tość pro­jektu: 312 530,24 zł
Kwota dofi­nan­so­wa­nia: 198 650,00 zł
Reali­za­cja: grudzień 2011 r. – sierpień 2012 r.
Nr umowy: 00209-6930-UM0330260/11 z dnia 27.10.2011

Gmina Zamość w odpo­wie­dzi na kon­kurs ogło­szony przez Lokalną Grupę Dzia­ła­nia „Nasze Roz­to­cze” w dniu 20 czerwca 2011 r. zło­żyła wnio­sek o przy­zna­nie pomocy na reali­za­cję pro­jektu „Budowa placów zabaw na terenie Gminy Zamość”.

Pro­jekt został oce­niony, jako zgodny z Lokalną Stra­te­gią Roz­woju dla LGD „Nasze Roz­to­cze” i otrzy­mał dofi­nan­so­wa­nie ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Rol­nego na rzecz Roz­woju Obsza­rów Wiejskich.

Cel pro­jektu

Celem operacji jest zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie turystyki i rekreacji mieszkańców lokalnej społeczności poprzez budowę na terenie Gminy Zamość ogólnodostępnych placów zabaw. Operacja swoim zakresem będzie obejmowała miejscowości: Płoskie, Sitaniec, Skokówka, Wólka Wieprzecka, Zawada, Żdanów.

Planowana operacja jest zgodna z celami Lokalnej Strategii Rozwoju. Projekt obejmuje tworzenie placów zabaw na terenie Gminy Zamość w związku z powyższym operacja jest zgodna z I celem ogólnym „Rozwój turystyki i agroturystyki oraz funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej”, cel szczegółowy 1 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-wypoczynkowej. Ponadto poprzez zaangażowanie w pomoc przy realizacji operacji mieszkańców wsi i innych podmiotów z terenu tych miejscowości w ramach partnerstwa potwierdzonego umową partnerską, operacja jest również zgodna z 5 celem szczegółowym-Aktywizacja oraz wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD, w ramach II Celu ogólnego „Rozwój zasobów ludzkich oraz infrastruktury społeczno-kulturalnej”.

Zakres rze­czowy

W ramach projektu planowana jest budowa placów zabaw oraz montaż urządzeń zabawowych na powstałych placach w następujących miejscowościach: Płoskie, Sitaniec, Skokówka, Wólka Wieprzecka, Zawada, Żdanów

Place zabaw zostaną wyposażone między innymi w huśtawki, piaskownice, bujaki na sprężynie, wieże z dachem, ławki, kosze na śmieci.

Trwałe efekty projektu

– budowa i wyposażenie placów zabaw w 6 miejscowościach z terenu Gminy Zamość