Budowa drogi gminnej nr 010452 L w miejscowości Skokówka

21

Działanie 3.1 – Obszary wiejskie
Okres realizacji projektu: 11.05.2007 r. – 15.12.2008 r.
Całkowity koszt projektu: 773 505,03 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 71 882,62 zł
Środki budżetu Gminy Zamość: 717.285,05 zł
Umowa o dofinansowanie projektu: Z/2.06/III/3.1/802/05/U/2/08 z dnia 10.12.2008r.

Cel projektu:
Celem projektu jest poprawa parametrów technicznych drogi i dostosowanie ich do
standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Realizacja projektu przyczyni się do
zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu i stworzenia warunków pod budownictwo
mieszkaniowe. Zapewniona zostanie integralność sieci drogowej na terenie gminy.

Zakres rzeczowy projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa drogi gminnej o długości 991 m, szerokość korony drogi
6,5 m i szerokość jezdni 5 m. W wyniku realizacji projektu nawierzchnia gruntowa drogi z
licznymi ubytkami w postaci dziur, kolein i nierówności została zastąpiona nawierzchnią
asfaltową na podbudowie tłuczniowej wraz z odwodnieniem.

Efekty projektu:

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostały następujące wskaźniki rezultatu:
– średni czas przejazdu pomiędzy dwoma punktami sieci skrócił się z 3 min przed realizacją
projektu do 1 min i 11 sek. po wybudowaniu drogi,
– zmniejszone zostały koszty eksploatacji pojazdów,
– zmniejszony został negatywny wpływ na środowisko poprzez mniejszą emisję spalin.

W dłuższej perspektywie czasu realizacja projektu wpłynie pozytywnie na:
– wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich,
– podniesienie standardu i jakości życia społeczności lokalnej,
– zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności gminy.

Projekt „Budowa drogi gminnej nr 010452 L w miejscowości Skokówka”
jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego