Budowa drogi gminnej nr 010407 L Jatutów – Wólka Panieńska

21

Działanie 3.1 – Obszary wiejskie
Okres realizacji projektu: 19.04.2006r. – 16.08.2006r.
Całkowity koszt projektu: 616 765,64 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 462 574,23 zł
Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa: 61 676,56 zł
Środki budżetu Gminy Zamość: 92 514,85 zł
Umowa o dofinansowanie projektu: Z/2.06/III/3.1/803/05/U/23/06 z dnia 14.03.2006r.

Cel projektu:
Celem strategicznym projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej terenów gminy
Zamość, przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich;

Cele szczegółowe:

– poprawa parametrów technicznych drogi i dostosowanie ich do standardów technicznych dla tego typu drogi obowiązujących w Unii Europejskiej,
– zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i stworzenie lepszych warunków pod budownictwo mieszkaniowe,
– poprawa dostępności terenów i zapewnienie integralności sieci drogowej na terenie gminy.

Zakres rzeczowy projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa drogi gminnej o długości 715 m i szerokości 5,5 o
nawierzchni bitumicznej. W ramach projektu wykonano przebudowę kolidującej z drogą sieci energetycznej oraz wybudowano 5-cio metrowe zjazdy na zlokalizowane obok drogi
nieruchomości gruntowe.

Efekty projektu:

W wyniku realizacji projektu utworzono lokalne połączenie z drogami nr 010384 L i nr
010385 L, które bezpośrednio prowadzą do dróg krajowych: nr 17 łączącej Warszawę z
przejściem granicznym w Hrebennem i nr 74 prowadzącej od Piotrkowa Trybunalskiego do
przejścia granicznego w Zosinie. Wybudowana droga przyczyniła się do zwiększenia
atrakcyjności terenów poprzez ułatwienie do nich dostępu. Nowa nawierzchnia drogi
spowodowała poprawę bezpieczeństwa ruchu i poprawiła komfort przejazdu. Poprzez
skrócenie czasu przejazdu wpłynęła dodatnio na zmniejszenie się ilości emitowanych spalin
samochodowych, przez co poprawiła się jakość środowiska. Projekt spowodowała obniżenie
kosztów eksploatacji pojazdów przeciętnie o 30%, i poprawę estetyki krajobrazu.

Projekt „Budowa drogi gminnej nr 010407 L Jatutów – Wólka Panieńska” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego