Środki unijne

Projekty unijne

Cyberbezpieczna Gmina Zamość

 

Cyfrowa Gmina – Zakup komputerów dla uczniów z rodzin PPGR

Cyfrowa Gmina Zamość

 

 

RoweLove Roztocze – razem pomimo granic

 

 

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żdanów, Żdanówek, Zwódne – etap II

 

 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Odnawialne źródła energii w Gminie Zamość (cz. 1)

Odnawialne źródła energii w Gminie Zamość (cz. 2)

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zamość – ZS Wysokie, ZS Sitaniec

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zamość – SP Mokre, SP Pniówek, SP Lipsko, SP Borowina Sitaniecka

Budowa sieci wodociągowej z ujęciem wody w m. Żdanówek – kontynuacja etapu I i II

Odnawialne źródła energii w Gminie Zamość (cz. 3)

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zamość

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Budowa sieci wodociągowej z ujęciem wody oraz oczyszczalnią ścieków w miejscowości Płoskie

Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żdanówek

Budowa kompleksu sportowego w m. Zawada – przebudowa boiska piłkarskiego

Rozbudowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Płoskie – etap III

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Szopinek

Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie

Wykonanie altany wraz z infrastrukturą turystyczną przy szlaku rowerowym w miejscowości Mokre

Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie – II etap (młyn, plac zabaw, zagospodarowanie terenu)

Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jatutów – etap II

 

 

rozwojpolskiwschodniej

Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej

 

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zamość

 

 

program-regionalny-i-napis

Budowa sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody w miejscowości Sitaniec,
Sitaniec Wolica, Sitaniec Kolonia

e-Gmina – rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Gminy Zamość

Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy Zamość poprzez budowę
drogi gminnej nr 110359 L w miejscowości Płoskie

Poprawa dostępu mieszkańców gminy Zamość do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę sali gimnastycznej w miejscowości Płoskie

Zielone serca Europy – promocja walorów kulturowych i turystycznych terenów Gminy Zamość

Poprawa funkcjonowania systemu bezpieczeństwa na terenie miasta Zamość i powiatu zamojskiego w zakresie lokalizacji, ograniczania i likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych

Adaptacja budynku na Gminną Bibliotekę Publiczną i Ośrodek Kultury w miejscowości Wysokie

Marketing gospodarczy szansą rozwoju Gminy Zamość

 

 

prow

Budowa i wyposażenie Regionalnej Izby Pamięci w miejscowości Wysokie – budynku
turystyki i tradycji wiejskiej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mokre

Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawada

Rozbudowa budynku na Filię Biblioteki Publicznej Gminy Zamość w miejscowości Żdanów

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na funkcje sportowo-rekreacyjne w miejscowości Hubale

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice, Wólka Panieńska, Szopinek – II etap

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzchowiny

 

 

program-rozwoju-obszarow-wiejskich

Promocja i rozwijanie aktywnej turystyki i rekreacji poprzez wydanie map oraz folderów informacyjnych

Spotkania Miłośników Konia Orientalnego w Wólce Wieprzeckiej

Zakup instrumentów muzycznych dla zespołu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Białowoli

Zakup strojów dla zespołu śpiewaczego Sitanianie z Sitańca oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na Filię
Biblioteki Publicznej Gminy Zamość w miejscowości Mokre

Utworzenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w miejscowości Pniówek poprzez remont
świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu na funkcję rekreacyjno-wypoczynkową

Kresowe Spotkania Miłośników Konia Orientalnego w Wólce Wieprzeckiej

Wyposażenie świetlic wiejskich Gminy Zamość

Budowa placów zabaw na terenie Gminy Zamość

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Białowola

Budowa centrum rekreacji w miejscowości Sitaniec

Budowa placu zabaw w miejscowości Szopinek

Budowa placu zabaw w miejscowości Borowina Sitaniecka

Budowa placu zabaw w miejscowości Wysokie

Budowa placu zabaw w miejscowości Pniówek
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Dobra Szkoła”

 

 

31

Nasze Roztocze – promocja walorów turystycznych i kulturowych pogranicza Polsko-Ukraińskiego

 

 

21

Budowa drogi gminnej nr 010407 L Jatutów – Wólka Panieńska

Budowa drogi gminnej nr 010452 L w miejscowości Skokówka

Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w miejscowości Sitaniec-Błonie

Wyposażenie sali gimnastycznej w miejscowości Żdanów

 

 

16

Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Białowola

Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Bortatycze

Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Sitaniec-Błonie

 

 

kapitalludzki

Pro­jekt sys­te­mowy „Moja szansa – EFS” współ­fi­nan­so­wany przez Unię Euro­pej­ską z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki

Ewa­lu­acja pro­jektu sys­te­mo­wego „Moja szansa – EFS” reali­zo­wa­nego w latach 2008 – 2009

Co nowego w pro­jek­cie „Moja szansa – EFS”

Umiejętność samoobrony szansą dla kobiet

Kiedy znajdziemy się na zakręcie co z nami będzie?

Po bieszczadzkich szlakach

Dzia­ła­nia o cha­rak­te­rze środo­wi­sko­wym Gmin­nego Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Zamościu

„MOJA SZANSA – EFS” – Unijny projekt wyróżniony

Liczy się ten pierwszy krok – V edycja projektu systemowego „Moja Szansa – EFS”

Nowe umiejętności kluczem do sukcesu

Fundusze europejskie na rzecz aktywizacji środowisk lokalnych

Program Aktywności Lokalnej – III edycja

Poznajmy opinię pracodawców

Ewaluacja Projektu Systemowego „Moja Szansa – EFS”

 


Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r., pojawiły się dla naszego kraju nowe szanse na pozyskiwanie funduszy pieniężnych. Inwestycje, przedsięwzięcia, idee, które do tej pory nie miały szans na realizację, teraz tę szansę zyskały. W pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację przedsięwzięć i ich rozdziałem na wybrane przedsięwzięcia decydują wybrane instytucje.

Pozyskiwaniem i rozdziałem funduszy unijnych dla samorządów, jednostek sektora finansów publicznych a także organizacji pozarządowych zajmuje się:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Artura Grottgera 4
20-029 Lublin
tel. 81 44 16 600
e-mail: info@lubelskie.pl

Departament Zarządzania Programami Regionalnymi
ul. Stefczyka 3b
20-151 Lublin
tel. 81 44 16 738

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Stefczyka 3b
10-151 Lublin
tel. 81 44 16 575

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Czechowska 19
20-072 Lublin
tel. 81 44 16 850
https://funduszeue.lubelskie.pl

Pozyskiwaniem i rozdziałem funduszy unijnych dla przedsiębiorców zajmuje się:

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Wojciechowska 9a
20-704 Lublin
tel. 81 46 23 800 – sekretariat
fax 81 46 23 840
Telefony do punktu informacyjnego
81 46 23 812 / 81 46 23 831
e-mail: lawp@lubelskie.pl
https://funduszeue.lubelskie.pl/lawp/

Biuro Powiatowe ARiMR
22-400 Zamość, ul. Szczebrzeska 71,
tel. 84 638 38 41
fax. 84 638 30 24
http://www.arimr.gov.pl