Zarząd

Uchwałą Nr 13/XI2021 z dnia 21 maja 2021 r. Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 28 sierpnia 2021 r. zwołał XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu. Zjazd odbył się w świetlicy wiejskiej w Zawadzie, a uczestniczyli w nim z głosem decydującym delegaci wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych ze wszystkich 12 jednostek OSP działających na terenie Gminy Zamość oraz z głosem doradczym członkowie ustępujących Organów nie będący Delegatami OSP.

Gośćmi zjazdu, którzy uczestniczyli w wydarzeniu, były następujące osoby: Honorowy Obywatel Gminy Zamość pułkownik pożarnictwa w stanie spoczynku Mieczysław Skiba, Komendant Miejski PSP w Zamościu st. bryg. Jacek Sobczyński, Starosta Powiatu Zamojskiego Stanisław Grześko, Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński, pełniący jednocześnie funkcję Honorowego Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zamościu, Radny Rady Powiatu Zamojskiego Konrad Dziuba, Skarbnik Gminy Zamość Maria Zajączkowska, Z-ca dyr. Wydziału Budżetu i Finansów w Urzędzie Gminy Zamość Agnieszka Woszuk.
W czasie obrad złożono sprawozdanie z działalności ustępującego ZOG ZOSP RP, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału w podjętych uchwałach – m.in. udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, zatwierdzono skład nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, skład Komisji Rewizyjnej Oddziału, wybrano Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego oraz Przedstawiciela do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, podjęto zadania na najbliższą kadencję i uchwalono program działania Oddziału Gminnego na lata 2021-2026.
W trakcie obrad były także wyróżnienia i podziękowania dla Druhów Strażaków, osób współpracujących i zaangażowanych w działalność i rozwój OSP.
Obradom przewodniczył dotychczasowy Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zamościu, Druh Piotr Koczułap. Zakończenie Zjazdu uświetnił występ Zespołu Wokalnego „Czerwone Korale” z Zawady.

OSP: BK

Delegaci zatwierdzili nowy skład Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu na kadencję 2021-2025, który ukonstytuował się następująco:

1. Piotr Koczułap (OSP Wólka Wieprzecka) – Prezes
2. Henryk Kucharski (OSP Mokre) – Wiceprezes
3. Krzysztof Opoka (OSP Płoskie) – Wiceprezes
4. Marek Góra (OSP Skokówka) – Wiceprezes
5. Tomasz Bosiak (OSP Białowola) – Komendant
6. Mirosław Soboń (OSP Mokre) – Zastępca Komendanta
7. Bożena Kozioł (OSP Wólka Wieprzecka) – Sekretarz
8. Ryszard Gliwiński (OSP Bortatycze) – Członek Prezydium
9. Sylwester Smoła (OSP Bortatycze) – Członek Prezydium
10. Marcin Sobczuk (OSP Wysokie) – Członek Prezydium
11. Maria Guziak (OSP Wólka Wieprzecka) – Członek
12. Andrzej Klimko (OSP Pniówek) – Członek
13. Piotr Kudyk (OSP Lipsko) – Członek
14. Andrzej Lis (OSP Białowola) – Członek
15. Mirosław Łasocha (OSP Skokówka) – Członek
16. Sebastian Molas (OSP Zawada) – Członek
17. Krzysztof Muszyński (OSP Białowola) – Członek
18. Wojciech Pęk (OSP Żdanówek) – Członek
19. Marcin Rek (OSP Płoskie) – Członek
20. Konrad Serafin (OSP Lipsko) – Członek
21. Tomasz Tchórzewski (OSP Sitaniec) – Członek
22. Radosław Warchoł (OSP Zawada) – Członek
23. Józef Zarzecki (OSP Bortatycze) – Członek

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału:
1. Marek Kołodziej (OSP Płoskie) – Przewodniczący
2. Sylwester Dobromilski (OSP Zawada) – Wiceprzewodniczący
3. Maria Słota (OSP Pniówek) – Członek

Delegaci Na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP:
1. Ryszard Gliwiński (OSP Bortatycze)
2. Piotr Koczułap (OSP Wólka Wieprzecka)

Przedstawiciel do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP: Ryszard Gliwiński (OSP Bortatycze)

Aktualnie przed pożarami i innymi klęskami Gminę Zamość chroni 12 jednostek OSP, w tym dwie należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (OSP Białowola i OSP Mokre). W naszej Gminie jest teraz łącznie 543 członków OSP, w tym 514 członków zwyczajnych (w tym 84 kobiety), 22 członków honorowych i 7 wspierających. Przy 11 jednostkach OSP istnieją Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, do których należy łącznie 168 członków, w tym 82 dziewcząt i 86 chłopców. Wyposażenie jednostek w sprzęt ratowniczo-gaśniczy z roku na rok ulega poprawie. Aktualnie na wyposażeniu jednostek OSP znajduje się m.in. 18 samochodów pożarniczych, z tego 3 ciężkie, 1 średni i 14 lekkie, 3 zestawy hydraulicznych narzędzi ratown., 3 defibrylatory, 12 aparatów tlenowych, 19 motopomp, 16 pomp szlamowych, 11 pił do drewna, 3 piły do metalu i betonu, 18 radiotelefonów samochodowy i 14 nasobnych.

Zobacz archiwalne zjazdy