OSP Wólka Wieprzecka

wólka wieprzecka

wólka wieprzecka kobiety

Prezes – Piotr Koczułap
Wiceprezes – Bożena Kozioł
Naczelnik – Jerzy Kwaśniewski
Z-ca Naczelnika – Dionizy Bochenko
Sekretarz – Jan Łaśko
Skarbnik – Bogdan Kozioł
Gospodarz – Michał Koczułap

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Zbigniew Koczułap
Członek – Jerzy Kozioł
Członek – Michał Wróbel

Historia jednostki:

Wólka Wieprzecka- malowniczo położona miejscowość w południowej części Gminy Zamość. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1480 roku. Wówczas należała do dóbr Szczebrzeskich Tarnowskich i figurowała pod nazwą Wola Wieprzecka.
Od 1839r. miejscowość występuje pod nazwą dzisiejszą.
To właśnie tutaj w 1963r. z inicjatywy Henryka Kniazia przy zaangażowaniu wielu mieszkańców wsi zostaje założona Jednostka OSP Wólka Wieprzecka.
Skład pierwszego Zarządu OSP: Prezes – Paweł Artymiak, Naczelnik- Henryk Kniaź, Wiceprezes- Mieczysław Kozioł, Skarbnik- Stanisław Łaśko, Sekretarz- Władysław Korona, Gospodarz- Władysław Tyszko. Skład Komisji Rewizyjnej: Przewodniczący- Józef Koczułap, Członkowie: Stanisław Soboń i Zbigniew Kozioł.
W 1964 r. do OSP należało- 30 członków. Na wozaków z końmi zgłosili się: Józef Lepa, Andrzej Sadło, Henryk Kozioł, Jan Kozio ł s. Marcina. W tym też roku została założona Drużyna Żeńska, której Naczelnikiem została Maria Łaśko a Jej Z- cą Halina Pawlik. Ze środków finansowych Powiatowej Komendy Straży oraz własnych zakupiono pierwsza motopompę i drobny sprzęt pożarniczy tj.: kilka węży, prądownicę, sikawkę ręczną, lampy naftowe i kilka latarek. Sprzęt p. pożarowy przechowywany był w prywatnych pomieszczeniach członków OSP. Na działce Wspólnoty Gruntowej ułożono podłogę na której organizowano potańcówki a zysk z nich przeznaczano na potrzeby Jednostki OSP.
1965 r.-ze środków własnych i państwowych zakupiono 12 kpl mundurów wyjściowych, 4 bosaki, 2 drabiny. 14 grudnia zmieniono skład Zarządu OSP, który tworzyli- Prezes- Paweł Artymiak, Naczelnik- Mieczysław Kozioł, Wiceprezes- Eugeniusz Artymiak, Skarbnik- Stanisław Łaśko, Sekretarz- Władysław Korona, Gospodarz- Jan Koczułap.
1966 r.-została wybudowana pierwsza remiza- szopa z desek, w której OSP organizowała zabawy taneczne a środki finansowe przeznaczano min. na zakup 6 kpl mundurów wyjściowych.
W latach: 1967- 1969 Strażacy wspólnie z Kółkiem Rolniczym i Komitetem Rodzicielskim przy Szkole Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej organizują zabawy taneczne. Jednostka otrzymuje motopompę, węże pożarnicze, kolejne mundury wyjściowe, pasy bojowe, hełmy, bosaki, toporki, siekiery, łopaty, drabinę pożarniczą. W tym czasie Jednostka pozyskuje nowych członków i prowadzi kontrolę p. poż. w gospodarstwach rolnych. Jednostka liczy 28 członków czynnych i 5 wspierających.
1973 r.- rozpoczęto załatwianie spraw związanych z budową nowej remizy.
1974 r.-powołana zostaje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza licząca 18 członków, wykonano dokumentację na budowę remizy, zakupiono materiały budowlane.
1975 r.- rozpoczęto budowę remizy, wylano ławy fundamentowe i podpiwniczenie.
1976- 1978 – trwa budowa remizy z garażem.
1978 r. zakończenie budowy i uroczyste oddanie jej do użytku.
1980 r.- Jednostka otrzymuje od Komendy Powiatowej w Zamościu lekki samochód pożarniczy Żuk, założono telefon alarmowy, rozpoczęto prace przygotowawcze do wykonania ogrodzenia.
1983 r.- założono syrenę alarmową.
1985 r.-ogrodzono plac wokół strażnicy, wykonano dojazd do garażu, pogłębiono zbiornik p. pożarowy.
1987 r.- pomalowano dach na budynku remizy, wykonano i założono kraty w oknach.
14 kwietnia 1991r.- podczas Gminnego Zjazdu Związku OSP RP dwojgu członkom OSP Wólka Wieprzecka powierzono funkcje w Zarządzie: Stanisław Łaśko s. Aleksandra został Członkiem Zarządu a Bożena Kozioł Sekretarzem
1992 r.- wybrano nowy Zarząd OSP: Prezes- Piotr Koczułap, Naczelnik- Stanisław Sadło, Za-ca Naczelnika- Ryszard Wróbel, Skarbnik- Bogdan Kozioł, Sekretarz Jan Łaśko, Gospodarz/kierowca/- Jerzy Koczułap. Skład Komisji Rewizyjnej: Przewodniczący: Jerzy Kwaśniewski, Członkowie: Jerzy Kozioł, Ryszard Lalik, Franciszek Hac.
W tym czasie stan członków OSP wynosi: 35 czynnych i 12 honorowych.
17 marca 1996 r.- do władz Gminnych Związku OSP RP w Zamościu, podczas kolejnego Zjazdu, zostają wybrani: Jerzy Kwaśniewski jako Członek Zarządu a Bożenie Kozioł zostaje w dalszym ciągu powierzona funkcja Sekretarza Zarządu Gminnego ZOSP RP w Zamościu.
29.04.2001 r. podczas VIII Gminnego Zjazdu Związku OSP RP w Zamościu dwoje członków OSP wchodzi w skład struktur Zarządu Gminnego: Piotr Koczułap jako członek Zarządu a Bożena Kozioł zostaje z funkcją Sekretarza.
2002 r.- zmodernizowano dolną część remizy, ułożono glazurę i terakotę, pomieszczenia skanalizowano i wykonano toaletę.
2005 r.- utwardzono plac przy remizie.
2006 r.- Jednostka otrzymuje 10 kpl ubrań bojowych, wykonano zadaszenie nad drzwiami garażowymi, w dolnej części remizy wymieniono instalacje elektryczną.
9 lipca 2006 r. na IX Zjeździe Gminnego Związku OSP RP na kolejną 5 letnią kadencję w dalszym ciągu zostają Dh Piotr Koczułap jako Członek a Bożenie Kozioł powierzono funkcje Skarbnika.
3 maja 2007 r. w Wólce Wieprzeckiej odbywają się Gminne uroczystości z okazji 216 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji oraz Gminne Obchody Dnia Strażaka. Rozpoczęcie uroczystości następuje przy Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich skąd Strażacy z Jednostek OSP Gminy Zamość wraz z Młodzieżową Orkiestrą Dętą OSP Białowola udają się na Msze Św. do Kościoła w Kosobudach. W tym też roku OSP otrzymuje pompę szlamową, do OSP należy 30 członków czynnych i 1 honorowy.
2008 r.- w remizie wymieniono okna oraz drzwi wejściowe, na schodach ułożono terakotę.
26 maja 2009 r. – 15 Druhów bierze udział w zbiorowej akcji oddania krwi, która odbyła się w Urzędzie Gminy Zamość. 16 czerwca OSP otrzymuje lekki samochód pożarniczy Volkswagen o wartości 39 040,00 zł- sfinansowany ze środków budżetu Gminy Zamość.

2010 rok:

23 lutego – Strażacy wraz z liczną grupa Strażaków z terenu Gminy Zamość bierze udział w akcji gaśniczej Stadniny Koni „Rozalia” w Wólce Wieprzeckiej. Do OSP wstępuje 5 kobiet. Jednostka zostaje wyposażona w specjalne buty pożarnicze i węże tłoczne. W tym też roku- 14 Druhów bierze udział w 104 godzinnym szkoleniu dla Strażaków Ochotników, uzyskując pozytywne wyniki.
24 kwietnia członkowie OSP z liczną grupą przedstawicieli wszystkich Jednostek OSP Gminy Zamość uczestniczą w VI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasna Górę.
21 maja Druhowie OSP po raz kolejny uczestniczą w zbiorowej akcji oddania krwi.
26 września– wraz z liczną grupą Druhów Gminy Zamość i Strażakami z Diecezji Zamojsko Lubaczowskiej Strażacy licznie biorą uczestniczą w dziękczynnej Pielgrzymce do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie.
16 grudnia – w OSP Wólka Wieprzecka odbywa się posiedzenie członków Zarządu Oddziału Gminnego i Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP, którzy przyjmują min. Uchwałę w sprawie zwołania X Zjazdu Związku OSP RP w Zamościu.

2011 rok:
5 luty – podczas zebrania sprawozdawczo – wyborczego zostaje wybrany nowy Zarząd OSP w składzie: Prezes- Piotr Koczułap Wiceprezes- Bożena Kozioł, Naczelnik- Jerzy Kwaśniewski- Z- ca Naczelnika- Dionizy Bochenko, Skarbnik- Bogdan Kozioł- Sekretarz- Jan Łaśko, Gospodarz- Michał Koczułap.
Skład Komisji Rewizyjnej: Przewodniczący: Zbigniew Koczułap, Członkowie: Michał Wróbel, Jerzy Kozioł.
29 maja– Jednostka OSP jest współorganizatorem X Gminnego Zjazdu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu, podczas którego Piotrowi Koczułap zostaje powierzona funkcja Wiceprezesa/ Z- cy Komendanta/ a Bożenie Kozioł- Sekretarza Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.
30 czerwca– Zarząd OSP powołał koedukacyjną Młodzieżową Drużynę Pożarniczą liczącą 16 członków, w tym 7 dziewcząt i 9 chłopców. Opiekunami MDP zostali Maria Romaszko i Andrzej Romaszko.
3 sierpnia– 15 Strażaków włącza się do kolejnej zbiorowej akcji oddania krwi.
25 września- Strażacy naszej OSP wraz z delegacją Strażaków Gminy Zamość uczestniczą w Pielgrzymce do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie.
10 listopada– Druhowie uczestniczą we Mszy Św. zbiorowej, w której uczestniczą Strażacy Ochotnicy Powiatu Zamojskiego oraz KMP PSP w Zamościu. W czasie Mszy wspominano zmarłych z ostatniej kadencji Strażaków OSP Wólka Wieprzecka: Marek Lepa, Władysław Pupiec, Jan Bochenko.

2012 rok:
3 marca– podczas zebrania sprawozdawczego OSP, Druhowi Honorowemu- Janowi Kozioł zostaje wręczony Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza a członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej składają uroczyste ślubowanie na Sztandar Oddziału Gminnego Związku OSP RP.
31 marca– 9 Strażaków kończy szkolenie podstawowe dla Strażaków Ochotników, które odbyło się w OSP Białowola.
26 kwietnia– 7 Strażaków oddaje honorowo krew, podczas akcji zbiorowej w świetlicy Urzędu Gminy Zamość.
3 sierpnia– Strażacy biorą udział w kolejnej akcji oddania krwi, do donacji kwalifikuje się 5 osób.

2013 rok:
3 maja– Jednostka OSP obchodzi Jubileusz 50- lecia istnienia. Uroczystość połączona jest z obchodami 222 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Obchodami Gminnego Dnia Strażaka. Członkowie poszczególnych Jednostek OSP z Terenu Gminy Zamość, po złożeniu kwiatów przy tablicy upamiętniającej nadanie im. Szkole Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej wraz z Młodzieżową Orkiestrą Dętą OSP Białowola udali się pod świetlicę OSP Wólka Wieprzecka. W dalszej części odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy Zamość, Msza Święta w intencji Ojczyzny i Strażaków. Jednostka OSP otrzymała Sztandar, który został odznaczony „Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Odznaczono i uhonorowano także zasłużonych Strażaków i członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
29 września– w grupie ponad 140 Strażaków Gminy Zamość -20 Strażaków OSP Wólka Wieprz. uczestniczy w kolejnej Pielgrzymce Strażaków Powiatu Zamojskiego do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie.
W tym czasie do OSP należy 46 członków OSP, tj. 45 członków czynnych (w tym 7 kobiet) oraz 1 honorowy. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza liczy 25 członków, tj. 13 dziewcząt i 12 chłopców.

2014 rok:
1 czerwca– Strażacy włączają się do udziału w akcji oddania krwi w m. Zawada.
22 czerwca – 4 sekcje OSP (kobiet, mężczyzn, MDP dziewcząt i chłopców) bierze udział w m. Pniówek, w międzygminnych zawodach pożarniczych, w których kobiety zajmują I miejsce.
10 sierpnia – po raz kolejny liczna grupa członków OSP uczestniczy w zbiorowej akcji oddania krwi, jaka ma miejsce w m. Mokre.
28 września – 19 Strażaków wraz z Druhami OSP Gminy Zamość uczestniczy w kolejnej Pielgrzymce Strażaków Powiatu Zamojskiego do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie.

2015 rok:
6 stycznia – wraz ze Strażakami Gminy Zamość Druhowie OSP uczestniczą w zabezpieczeniu Orszaku Trzech Króli, który po raz pierwszy odbywa się w Mieście Zamościu.
18 kwietnia– członkowie OSP i MDP wraz z liczną grupą Gminy Zamość włączają się do akcji sadzenia drzew i krzewów aby w ten sposób uczcić 25- lecie powstania samorządu.
19 kwietnia – w miejscowej świetlicy odbywa się szkolenie z zakresu I pomocy przed medycznej, w której udział bierze kilku dziesięciu Strażaków miejscowej Jednostki, mieszkańcy oraz członkowie OSP Żdanówek i Skokówka.
26 kwietnia wraz z ponad 100 osobową delegacją Strażaków Ochotników Gminy Zamość oraz Młodzieżową Orkiestrą Dętą OSP Białowola, Strażacy uczestniczą w VII Ogólnopolskiej Pielgrzymce na Jasną Górę.
7 czerwca– Strażacy z OSP Wólka Wieprzecka są najliczniejszą grupą, która włącza się do akcji oddania krwi w m. Kalinowice.
21 czerwca – 4 sekcje OSP (kobiet, mężczyzn, MDP dziewcząt i chłopców) bierze udział w międzygminnych zawodach pożarniczych w. Gminie Stary Zamość, gdzie sekcja kobiet zajmuje I miejsce.
4 sierpnia– jednostka pozyskuje pompę pływającą Niagara o wartości 4 860,00 zł, z czego kwota 2 000,00 zł została pozyskana przez Oddz. Woj. ZOSP RP a pozostałe z budżetu Gminy Zamość.
9 sierpnia– po raz kolejny Druhowie OSP Wólka Wieprzecka włączają się do cyklicznej akcji oddania krwi, jaka ma miejsce w m. Mokre.
27 września – wśród uczestników ponad 100 osobowej grupie Strażaków biorących udział dziękczynnej Pielgrzymce do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie, to 26 Druhów OSP Wólka Wieprzecka.

2016 rok:
6 stycznia – po raz kolejny liczna grupa Strażaków OSP Wólka Wieprzecka uczestniczy w pomocy przy zabezpieczeniu Orszaku Trzech Króli organizowanym w Zamościu.
13 lutego w naszej OSP odbywa się zebranie sprawozdawczo- wyborcze.
Poprzedni Zarząd OSP otrzymał absolutorium za minioną kadencję i tym samym członkom powierzono pełnienie funkcji na następną kadencję:
Prezes- Piotr Koczułap Wiceprezes- Bożena Kozioł, Naczelnik- Jerzy Kwaśniewski- Z- ca Naczelnika- Dionizy Bochenko, Skarbnik- Bogdan Kozioł- Sekretarz- Jan Łaśko, Gospodarz- Michał Koczułap.
Skład Komisji Rewizyjnej: Przewodniczący: Zbigniew Koczułap, Członkowie: Michał Wróbel, Jerzy Kozioł.
Obecnie do OSP Wólka Wieprzecka należy: 51 członków zwyczajnych ( w tym: 11 kobiet. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza liczy 21 członków ( w tym: 10 dziewcząt i 11 chłopców).
10 marca – w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem odbywają się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn.”Młodzież Zapobiega Pożarom”, podczas, których członkinie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy naszej OSP zajmują – II miejsce Wiktoria Konaszczuk, III miejsce Agata Listopad, w II grupie wiekowej (gimnazja).
3 maja– wraz z Druhami Parafii pw. Andzeja Boboli w Kosobudach bierzemy udział we Mszy w intencji Strażaków i Ich Rodzin.
15 maja– Druhowie naszej OSP oraz OSP Kosobudy uczestniczą w uroczystościach Odpustowych.
16 maja– w świetlicy przy naszej OSP odbywa się pierwsze posiedzenie nowo wybranego 1 maja br. na kadencję: 2016- 2020 Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zamościu.
26 maja– Członkowie OSP biorą udział w uroczystości Bożego Ciała.
5 czerwca– w świetlicy wiejskiej przy naszej OSP odbywa się otwarta akcja oddania krwi pn.”Każda kropla jest ważna” W przygotowanie akcji, imprez towarzyszących oraz w liczne oddanie krwi włączają się Strażacy naszej OSP a także mieszkańcy.
Członkowie naszej OSP w tym dniu uczestniczą także w uroczystościach 90- lecia OSP Kosobudy.
12 czerwca – podczas zawodów sportowo- pożarniczych w Pniówku, w których udział bierze 7 sekcji dziewcząt i 11 sekcji chłopców, nasza młodzież zajmuje dziewczęta II miejsce, chłopcy VIII miejsce. W tym samym dniu w raz z Druhami Gminy Zamość uczestniczymy w zabezpieczeniu wydarzenia upamiętniającego 17 rocznicę kiedy to Święty Jan Paweł II odwiedził Zamość.
19 czerwca – podczas międzygminnych zawodów sportowo- pożarniczych w Pniówku, sekcja naszych Druhen zajmuje I miejsce a mężczyźni VIII miejsce.
W sierpniu br. 14 osobowa grupa członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej uczestniczy w obozie sportowo-pożarniczym, który odbywa się w Pieninach (Krościenko). W obozie uczestniczy łącznie 131 członków MDP z Gminy Zamość.
7 września– delegacja Strażaków, Pań z KGW Wólka Wieprzecka i Sołectwa uczestniczy w Gminnych Dożynkach, które odbywają się w Zawadzie.
11 września– wraz z delegacjami poszczególnych miejscowości naszej parafii uczestniczymy czynnie w Dożynkach Parafialnych.
17 września– w Domu Kultury w Łabuniach odbywa się IV Powiatowy Zjazd Związku OSP RP, podczas, którego Druh Piotr Koczułap – Prezes Naszej OSP, pełniący także funkcje Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zamościu obejmuje funkcje Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu.
18 września– po raz kolejny uczestniczymy dość licznym składem w kolejnej dorocznej pielgrzymce Strażaków do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie.
24 listopada– członkowie MDP wraz z opiekunami i chętnymi Druhami i Sympatykami Straży uczestniczą w 8 km rajdzie pieszym skrajem Roztocza. Meta rajdu jest w OSP Białowola, gdzie wspólnie dokonujemy podsumowania zgrupowania MDP, które odbyło się w Krościenku.
10 listopada– uczestniczymy w dorocznej Mszy Świętej w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Zamościu, w intencji za zmarłych Strażaków.
7 grudnia – na zaproszenie dyrektor SP w Wólce Wieprzeckiej Pani Jadwigi Gorzała w szkole odbywa się szkolenie z posługiwania się sprzętem przeciw pożarniczym, który prowadzą Komendant Gminny OSP Druh Tomasz Bosiak, Jego Zastępca Mirosław Soboń oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP druh Piotr Koczułap.

2017 rok:
14 stycznia– przedstawiciele naszej OSP biorą udział w spotkaniu szkoleniowo opłatkowym, organizowanym przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu i Komendę Miejska PSP w Zamościu.
28 stycznia w naszej OSP odbywa się zebranie sprawozdawcze za 2016 rok, Zarząd OSP otrzymuje absolutorium za miniony okres sprawozdawczy.
9 marca – w GOK Wysokie odbywa się 40 edycja eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej” Młodzież Zapobiega Pożarom”, członkini naszej MDP Małgorzata Selech zajmuje III miejsce w I grupie wiekowej (SP)
14 kwietnia– wraz ze Strażakami naszej parafii nasi Druhowie uczestniczą w Adoracji Grobu Pańskiego
16 kwietnia– uczestniczymy we Mszy Świętej i procesji Rezurekcyjnej,
14 maja– wraz ze Strażakami OSP Kosobudy Strażacy uczestniczą w Uroczystościach Odpustowych ku czci Św. Andrzeja Boboli.
11 czerwca– podczas zawodów sportowo- pożarniczych dla MDP, które odbywają się w Mokrem, udział bierze łącznie 6 sekcji dziewcząt oraz 10 sekcji chłopców, nasza młodzież sekcja dziewcząt zajmuje III miejsce a chłopcy VII miejsce.
15 czerwca– bierzemy czynny udział w uroczystości kościelnej z okazji Bożego Ciała,
18 czerwca – podczas międzygminnych zawodów sportowo- pożarniczych, które odbywają się w Wierzbie Gm. Stary Zamość, sekcja naszych kobiet zajmuje III miejsce a mężczyźni IX miejsce
W sierpniu – 20 osób z naszej MDP bierze udział w obozie, który odbywa się w Bieszczadach. Łącznie udział w zgrupowaniu bierze 154 członków MDP z Gminy Zamość
25 czerwca– podczas Jubileuszu 25 lecia OSP Skokówka, naszemu Druhowi Stanisławowi Romaszko nadany zostaje „Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa”.
16 lipca – dość liczna grupa członków naszej OSP bierze udział w przygotowaniu i zabezpieczeniu wydarzenia w klimacie starej ludowej polskiej wsi „Folkowisko”, które po raz pierwszy jest organizowane w Gminie Zamość a odbywa się w miejscowości Wierzchowiny.
24- 25 lipca– naszą Parafię nawiedza Krzyż Świętego Jana Pawła II, Strażacy włączają się w organizację przyjęcia oraz modlitewnie.
3 września – członkowie OSP, MDP wraz z KGW i mieszkańcami Sołectwa Wólka Wieprzecka biorą udział w Dożynkach Gminno-Parafialnych, które odbywają się w miejscowości Wieprzec – Wychody
17 września– uczestniczymy w dorocznej pielgrzymce do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie. Do Krasnobrodzkiej Pani przybyli Druhowie z powiatów zamojskiego, biłgorajskiego, tomaszowskiego, hrubieszowskiego, lubaczowskiego oraz funkcjonariusze KM PSP w Zamościu. Z Gminy Zamość uczestniczyła 90 osobowa delegacja wraz z 9 pocztami sztandarowymi.
21 października w świetlicy przy naszej OSP odbyło się spotkanie członków MDP z Gminy Zamość, którzy uczestniczyli w wakacyjnym obozie w Bieszczadach, przybyli także Ich Opiekunowie i kadra szkoleniowa. Głównym celem spotkania było podsumowanie obozu, wymiana doświadczeń i spostrzeżeń. Spotkanie zakończyło się zabawą taneczną.
8 listopada– przedstawiciele naszej OSP wraz z liczną delegacją Strażaków z Gminy Zamość uczestniczyli w niepowtarzalnym wydarzeniu jakim był Jubileusz 90- lecia urodzin Wielkiego Nestora Straży Pożarnych, Honorowego Obywatela Gminy Zamość płk w stanie spoczynku pana Mieczysława Skiby.
10 listopada– dość liczną grupą wraz z Druhami Gminy Zamość uczestniczymy w dorocznej Mszy Wspominkowej za zmarłych w ostatnim czasie Strażaków, która odbywa się w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Zamościu.
11 listopada– Strażacy czynnie włączają się w uroczystości Gminne i Parafialne z okazji Obchodów Dnia Niepodległości

2018 rok:
6 stycznia– przedstawiciele naszej OSP biorą udział w IV” Orszaku Trzech Króli , który odbywa się w Zamościu.
W tym dniu także w naszej świetlicy zostało zorganizowane spotkanie opłatkowe dla mieszkańców Sołectwa wsi Wólka Wieprzecka a nasza OSP była współorganizatorem tej uroczystości.
13 stycznia– przedstawiciele naszej OSP wraz z przedstawicielami poszczególnych Jednostek OSP Gminy Zamość biorą udział w dorocznym spotkaniu szkoleniowo opłatkowym organizowanym przez ZOP ZOSP RP w Zamościu i KM PSP w Zamościu. Spotkanie odbywa się w Klubie Garnizonowym w Zamościu.
3 lutego w naszej Jednostce odbywa się zebranie sprawozdawcze, podczas którego składane są min. sprawozdania z działalności, finansowe, podejmowane uchwała o planach i zamierzeniach na rok bieżący. Zarząd OSP otrzymał absolutorium za miniony rok.
1 marca w świetlicy Wiejskiej przy naszej OSP odbywają się kolejne 41 już eliminacje gminne OTWP” Młodzież Zapobiega Pożarom”. Członkini nasze Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Paulina Listopad zajmuje I miejsce w II grupie wiekowej i w dniu 23 marca reprezentuje Gminę Zamość na eliminacjach powiatowych.
30 marca– nasi Strażacy wraz z Druhami poszczególnych jednostek OSP naszej parafii uczestniczą w adoracji przy Grobie Pańskim a w dniu 1 kwietnia we Mszy Świętej i procesji Rezurekcyjnej.
3 maja– w Kościele Parafialnym w Kosobudach uczestniczymy we Mszy Św. w intencji Strażaków i Ich Rodzin oraz Tych, którzy odeszli do domu Pana.
17 maja– czynnie uczestniczymy w uroczystościach Odpustowych a 31 maja w uroczystościach Bożego Ciała.
17 czerwca– podczas międzygminnych zawodów sportowo pożarniczych, które odbywają się w Lipsku sekcja naszych kobiet zajmuje II miejsce a mężczyźni IX miejsce.
W dniach 2-5 lipca – 5 członków naszej MDP bierze udział w obozie szkoleniowo- sportowym, który odbywa się w Krasnobrodzie.
Łącznie w zgrupowaniu udział wzięło 76 członków MDP z Gminy Zamość.
22 lipca – po raz kolejny dość liczna grupa członków naszej OSP bierze udział w przygotowaniu i zabezpieczeniu wydarzenia w klimacie starej ludowej polskiej wsi „Folkowisko”, które już po raz drugi jest organizowane w Gminie Zamość a odbywa się w miejscowości Wierzchowiny.