Zagu­bie­nie dowodu oso­bi­stego. Jak uzy­skać nowy?

Aby otrzymać dowód osobisty należy:

1. Złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego.

2. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.

3. Małoletni od 13-go do 18-go roku życia składają wniosek w obecności jegoprzedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, dzieci do 13-go roku życia składają wniosek w obecności obojga rodziców.

4. Wniosek wypełnia się pismem drukowanym (czarnym długopisem lubcienkopisem).

5. Do wniosku dołącza się:

– 2 aktualne fotografie o wymiarach 45x 35 mm przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego profilu i z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy

– a/odpis aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński

b/odpis aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku

6. Dowód osobisty odbiera się osobiście.

7. Osoba małoletnia odbiera dowód osobisty w obecności jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, dzieci w obecności obojga rodziców.

8. Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.

9. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.

10. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia jest ważny na czas nieoznaczony, jeżeli osoba ta zwróciła się o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności.

11. Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

– zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę

– uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby

– upływu terminu ważności dowodu osobistego

W celu wymiany dowodu osobistego należy złożyć wniosek we właściwym organie gminy, ze względu na miejsce pobytu stałego, posiadacza dowodu osobistego.

UWAGA!

W punkcie 15 wniosku o wydanie dowodu osobistego należy wpisać miejsce zamieszkania a nie nazwę poczty.