Jak uzyskać decyzję o zatwierdzeniu projektu podziału działki?

Aby uzyskać decyzję o zatwierdzeniu projektu podziału działki, należy złożyć wniosek. Do wniosku należy dołączyć tytuł prawny nieruchomości, decyzję o warunkach zabudowy (jeżeli była wydana), wykaz zmian gruntowych (jeżeli był sporządzony), protokół z przyjęcia granic, mapy z projektem podziału. Wniosek nie podlega opłacie skarbowej. Całość dokumentów składamy w Biurze Obsługi Interesanta, w pokoju nr 1, Urząd Gminy Zamość, ul Peowiaków 92, 22-400 Zamość.

Pobierz wniosek