Jak uzy­skać zezwo­le­nie na sprze­daż napo­jów alko­ho­lo­wych?

Pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może mieć formę jednorazową lub stałą.

I. Aby móc na stałe uzyskać pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, należy:

– wypełnić i złożyć wniosek „O udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży / poza miejscem sprzedaży”

Pobierz wniosek

– do wniosku dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,

– dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

– pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym,

– decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającego spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży,

– opinię Rady Sołeckiej tylko w przypadku nie spełnienia zasad lokalizacji punku sprzedaży, np. 100 mb od szkoły, przedszkola, ośrodka zdrowia i kościoła – uchwała nr XXXI/231/97.

Złożony wniosek zostanie przekazany Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zamościu. Po wydaniu pozytywnej opinii w formie postanowienia, jej uprawomocnieniu się w ciągu 7 dni od dnia doręczenia stronie oraz dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia przed jej wydaniem, zainteresowanemu zostanie wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłata wnoszona jest na rachunek gminy: 40 2030 0045 1110 0000 0230 3620.Opłata za pełnomocnictwo: 17 zł. Odbiór zezwolenia odbywa się po okazaniu dowodu osobistego oraz dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia przez wnioskodawcę lub ustanowionego pełnomocnika. Odbiór zezwolenia następuje w pokoju nr 1, w Biurze Obsługi Interesanta.

II. Aby uzyskać jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, należy:

– wypełnić i złożyć wniosek „O udzielenie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży / poza miejscem sprzedaży”.

Pobierz wniosek

– przedstawić zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z dowodem wniesienia wpłaty opłaty,

– aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,

– dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do zajmowania terenu w miejscu prowadzenia sprzedaży / podawania napojów alkoholowych,

Wniosek zostanie przekazany Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zamościu. Po wydaniu pozytywnej opinii w formie postanowienia, jej uprawomocnieniu się w ciągu 7 dni od dnia doręczenia stronie oraz dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia przed jej wydaniem, zainteresowanemu zostanie wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłata wnoszona jest na rachunek gminy: 40 2030 0045 1110 0000 0230 3620. Opłaty na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:

– do 4,5% alkoholu oraz piwa – opłata wynosi 43,75 zł
– od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – opłata wynosi 43,75 zł
– powyżej 18% alkoholu – opłata wynosi 175 zł

Opłata za pełnomocnictwo: 17 zł. Odbiór zezwolenia odbywa się po okazaniu dowodu osobistego oraz dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia przez wnioskodawcę lub ustanowionego pełnomocnika. Odbiór zezwolenia następuje w pokoju nr 1, w Biurze Obsługi Interesanta.