Jak uzy­skać wnio­sek o nada­nie nume­ra­cji porząd­ko­wej nie­ru­cho­mo­ściom?

Aby uzyskać decyzję o nadaniu numeracji porządkowej nieruchomościom, należy złożyć wniosek o „Nadanie numeru porządkowego nieruchomości”. Wniosek nie podlega opłacie skarbowej. Do wniosku należy dołączyć mapę pomiarową z geodezyjnej inwentaryzacji wzniesionego obiektu budowlanego. Dokumenty składamy w Biurze Obsługi Interesanta, pokój nr 1 na parterze Urzędu Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość.