Jak uzy­skać numer PESEL dla dziecka?

Numer PESEL nadawany jest z urzędu, po sporządzeniu w Urzędzie Stanu Cywilnego aktu urodzenia. Po upływie ok. 3 tygodni od sporządzenia aktu, rodzice dziecka zgłaszają się po odbiór numeru PESEL do Urzędu Gminy. Powinni mieć ze sobą akt urodzenia lub książeczkę zdrowia dziecka.

W przypadku dziecka urodzonego zagranicą, numer PESEL nie jest nadawany automatycznie. Rodzice chcący wnioskować o nadanie numeru PESEL powinni zgłosić się do Urzędu Gminy celem zameldowania dziecka na pobyt stały w tutejszej gminie. Dokonuje tego rodzic wraz z właścicielem lokalu, w którym zameldowane ma zostać dziecko. Rodzic powinien przedstawić paszport dziecka, potwierdzający jego polskie obywatelstwo. Po upływie ok. 2 tygodni rodzic zgłasza się do Urzędu Gminy po odbiór numeru PESEL dziecka.