Jak uzy­skać decy­zję o warun­kach zabu­dowy (konieczną do uzy­ska­nia pozwo­le­nia na budowę)?

Aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy.

Pobierz wniosek

Do wniosku należy dołączyć:

  • 2 egzemplarze mapy zasadniczej w skali 1:1000 (z orientacją w terenie w skali 1:10 000, mapę można pobrać w starostwie powiatowym, w Wydziale Geodezji),
  • wypis z rejestru gruntów nieruchomości wraz z adresem właściciela bądź właścicieli działek,
  • wypis z rejestru gruntów nieruchomości sąsiednich wraz z adresami właścicieli działek sąsiednich,
  • warunki właściwego organu na dostawę prądu, gazu, wody oraz odprowadzenie ścieków (zgodę tę otrzymujemy u właściwego dostawcy usługi).

Wypełniony wniosek wraz z informacjami nt. charakterystyki i parametrów technicznych oraz infrastruktury działki składamy na parterze, w pokoju nr 1, w Biurze Obsługi Interesanta, w Urzędzie Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92.