Jak i gdzie uzy­skać opi­nię nt. wstęp­nego podziału dzia­łek?

Podziału działki można dokonać tylko wtedy, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podział nieruchomości nie jest możliwy, gdy projektowane do wydzielenia działki nie mają dostępu do drogi publicznej. Przy czym nie musi to być bezpośredni dostęp – za taki uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek. Taka służebność nosi nazwę drogi koniecznej, pozwala na swobodny przejazd oraz przechodzenia i jest wpisana do ksiąg wieczystych obydwu nieruchomości.

Przy braku planu, jeśli nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym planem podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest zgodny z przepisami odrębnymi – jeżeli podział jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Podziału nieruchomości można również dokonać z urzędu, jeżeli:
– jest on niezbędny do realizacji celów publicznych,
– nieruchomość stanowi własność gminy i nie została oddana w użytkowania wieczyste.
Powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami – wydzielenie działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha.
Zaopiniowanie wstępnego projektu podziału działki następuje na podstawie postanowienia, która wydaje Wójt Gminy Zamość.

Pobierz wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu

We wniosku należy podać:

  1. Numer działki, która ma zostać podzielona,
  2. Miejscowość oraz obręb geodezyjny położenia działki,
  3. Dane identyfikacyjne (imię i nazwiskom adres, nr telefonu) oraz pełnomocnika, jeśli działa w jego imieniu,
  4. Charakterystykę podziału.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Tytuł prawny do nieruchomości,
  2. Wypis z rejestru gruntów nieruchomości,
  3. Decyzję  o warunkach zabudowy (jeżeli była wcześniej wydana),
  4. Wstępny projekt podziału,
  5. Pełnomocnictwo udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy,
  6. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów (jeżeli podział jest zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego.

Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkownika wieczystego, podziału można dokonać jedynie na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych, którzy muszą się na nim w komplecie i całości podpisać.
Wniosek na podlega opłacie skarbowej (zwolniony na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U z dn. 8.12.2006 r., Dz. U. Nr 225, poz. 1635).