Jak doko­nać wymeldowania/zameldowania osoby (na pod­sta­wie decy­zji admi­ni­stra­cyj­nej)?

Wymeldowania osoby, która nie zamieszkuje pod danym adresem od dłuższego czasu, a sama nie dopełniła obowiązku wymeldowania się z pobytu stałego lub czasowego, dokonać może właściciel lokalu (w przypadku kilku właścicieli – wszyscy właściciele). Właściciel składa na Biurze Podawczym wniosek o wymeldowanie (wniosek sporządzany jest samodzielnie). Powinien on zawierać: dane osoby, która ma zostać wymeldowana, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, uzasadnienie wniosku. We wniosku należy podać adresy dwóch świadków, którzy potwierdzą fakt niezamieszkiwania przez daną osobę lokalu (mają być to sąsiedzi, nie rodzina). Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający dysponowanie tytułem prawnym do lokalu oraz uiścić opłatę w wysokości 10 zł od każdej decyzji, która ma zostać wydana.

Opracowano na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. 2006, Nr. 139, poz. 993 z późń. zm.).