Gdzie uzy­skać zaświad­cze­nie o prze­zna­cze­niu działki w pla­nie zago­spo­da­ro­wa­nia przestrzennego?

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego uzyskamy w Biurze Obsługi Interesanta po złożeniu wniosku do Wójta Gminy Zamość, wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty administracyjnej w wysokości 17 zł na konto Gminy Zamość. Opłata wnoszona jest na rachunek gminy.

Pobierz wniosek