Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu
Ul. Szczebrzeska 120
22-400 Zamość
tel. 84 638-20-17
NIP 922-24-94-674
Kierownik – Marzena Bosowska

Ośrodek realizuje zadania własne Gminy w zakresie określonym w art. 17 ustawy o pomocy społecznej oraz zadania zlecone, wymienione w art. 18 tej ustawy, a także zadania z zakresu pomocy społecznej, wynikające z odrębnych ustaw.

W wykonywaniu zadań Ośrodek współpracuje z:

  • Radą Gminy i Wójtem Gminy
  • Jednostkami organizacyjnymi urzędów administracji rządowej i samorządowej zajmującymi się problemami pomocy społecznej
  • Zakładami opieki zdrowotnej
  • Szkołami
  • Organizacjami pożytku publicznego
  • Policją, prokuraturą i sądami
  • Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi