Gminny Informator SMS

Szanowni Mieszkańcy!
Telefon komórkowy, to obecnie jedno z najpopularniejszych urządzeń, ułatwiające życie mieszkańcom naszego globu. Dzięki niemu można zrobić zakupy z dostawą do domu, zarejestrować się u lekarza czy zamówić bilety na mecz piłki nożnej. „Komórka” nie służy już jedynie do rozmów z rodziną czy znajomymi, ale również do uzyskiwania i przekazywania istotnych informacji. Niekiedy ratuje życie lub zdrowie. Jedną z najważniejszych zalet telefonii komórkowych jest możliwość kontaktu z innymi 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu przez 365 dni w roku, niezależnie od odległości jaka dzieli nas od rozmówcy. Dlaczego by nie wykorzystać atutów telefonów komórkowych w pracy Samorządu na rzecz Mieszkańców?

Czym jest „Gminny Informator SMS – GI SMS” ?
Celem projektu jest jak najszersze informowanie Mieszkańców Gminy Zamość za pomocą komunikatów wysyłanych smsem, o różnych istotnych sprawach dla naszej Samorządowej Wspólnoty. Mowa tutaj np.: o zagrożeniach pogodowych, przypomnieniach o opłatach za śmieci, powiadomieniach o czasowym wyłączeniu prądu, zapowiedziach wydarzeń kulturalnych, sportowych lub administracyjnych jak sesja Rady Gminy i zebrania sołeckie, a nawet krótkich informacjach o zakończonych ważnych remontach lub inwestycjach. Aby otrzymywać smsy informacyjne wystarczy telefon komórkowy oraz krótka chwila potrzebna na rejestrację usługi na stronie internetowej Gminy Zamość.

Jak aktywować usługę „Gminny Informator SMS – GI SMS” ?
Należy wypełnić formularz rejestracyjny wpisując w odpowiednich miejscach swój numer telefonu i z listy wybrać Sołectwo. Usługa, jak i rejestracja, jest całkowicie bezpłatna. Uwaga – ważne, aby wprowadzone informacje były prawidłowe.

 


 

DODAJ SWÓJ NUMER:

  Numer telefonu (bez spacji)

  Sołectwo

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

   


   

  Regulamin Gminnego Informatora SMS

  1. Informacje ogólne

  • Niniejszy dokument zawiera niezbędne informacje regulujące zasady bezpiecznego korzystania z bezpłatnego, Gminnego Informatora SMS zwanego zamiennie usługą lub skrótem GISMS, oferowanego i administrowanego przez Gminę Zamość.
  • Dostawcą GISMS jest Urząd Gminy Zamość.
  • Gmina Zamość ponosi pełną odpowiedzialność za formułę i treści oferowane w ramach Gminnego Informatora SMS.
  • Odbiorcą usług Serwisu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca numer telefonu komórkowego w dowolnej krajowej sieci, zwana dalej Użytkownikiem.

  2. Warunki korzystania z GISMS

  • Warunkiem korzystania z Usługi jest: poprawne wypełnienie internetowego formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Gminy Zamość www.gminazamosc.pl i akceptacja poniższego regulaminu, który stanowi jedyny dokument regulujący kwestie dostępności Usługi i reklamacji związanych z ich świadczeniem.

  3. Dostępność Usługi

  • Otrzymywanie smsów jest usługą całkowicie bezpłatną.
  • Korzystanie z Usługi jest możliwe za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej w Polsce.
  • Wiadomości SMS będą przesyłane do Użytkownika począwszy od dnia rejestracji w Informatorze.
  • Rejestracja Usługi drogą internetową następuje po wpisaniu numeru telefonu i wybraniu nazwy Sołectwa, który Użytkownik otrzymuje na wskazany przez Niego w formularzu numer telefonu komórkowego.
  • Rejestracja Użytkownika Usługi możliwa jest również za pomocą ulotki. Wypełnione zgłoszenie należy pozostawić w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92,
   22-400 Zamość, pokój nr 1.
  • Wpisując numer telefonu Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany numer informacji zgodnie z Regulaminem Gminnego Informatora SMS i potwierdza, że podany numer jest zarejestrowany na jego osobę.
  • Użytkownik w przypadku zmiany numeru telefonu zobowiązany jest do jego niezwłocznej aktualizacji. W tym celu należy zgłoszenie przesłać na adres e-mail: gmina@zamosc.org.pl wraz z nazwą Sołectwa oraz starym i nowym numerem telefonu komórkowego, na który będzie świadczona Usługa Gminny Informator SMS.
  • Rezygnacja z Usługi Gminny Informator SMS odbywa się poprzez zgłoszenie tego faktu na adres e-mail gmina@zamosc.org.pl. W wiadomości należy zawrzeć następujące informacje: numer telefonu, którego dotyczy sprawa oraz nazwę Sołectwa. Użytkownik o wyłączeniu Usługi zostanie poinformowany smsem. W przypadku braku dostępu do internetu Użytkownik, może zrezygnować z Usługi składając stosowne oświadczenie w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, pokój nr 1. W piśmie należy zawrzeć następujące informacje: numer telefonu, którego dotyczy sprawa oraz nazwę Sołectwa.

  4. Reklamacje

  • Gmina Zamość i administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakość usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów sieci komórkowych GSM, niezależnych od Gminy Zamość i administratorów, a w szczególności za reklamacje związane z niedostarczeniem lub nieregularnym dostarczeniem, a także za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych treści do Użytkownika, uprzednio wysyłanych przez Gminę Zamość na wskazany numer telefonu komórkowego.
  • Gmina Zamość zastrzega sobie prawa do wprowadzenia zmian w obrębie niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie www.gminazamosc.pl .
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień Regulaminu. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Usługodawca.
  • Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
  • Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
  • Wszelkie uwagi, reklamacje dotyczące działania serwisu oraz inne pytania związane z usługą prosimy kierować pod adres email: gmina@zamosc.org.pl