Sołectwa gminy

Jednostka pomocniczą gminy jest sołectwo. Jako sołectwo rozumiany jest obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.
Według stanu w dniu 31 grudnia 2008 roku w Polsce było 40459 sołectw.
Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, wykonawczym zaś – sołtys. Rada sołecka wspomaga działalność sołtysa.
Sołtys oraz rada sołecka są wyłaniani przez stałych mieszkańcy danego sołectwa w drodze tajnego i bezpośredniego głosowania na zebraniu wiejskim. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa 4 lata.
Organem stanowiącym i kontrolnym jest zebranie wiejskie (zebranie ogółu mieszkańców), wykonawczym sołtys, który ma prawo do brania udziału i występowania na forum rady gminy (nie ma on jednak tam prawa głosu). Organem doradczym jest zaś rada sołecka.
Sołectwo może obejmować jedną miejscowość (np. wieś bądź przysiółek), część miejscowości lub kilka miejscowości. W jednej miejscowości może być także ustanowione kilka sołectw.

W Gminie Zamość jest 35 sołectw:

 • Białobrzegi
  Sołtys: Dariusz Tłuczkiewicz
  Skład Rady Sołeckiej: Natalia Wesołowska, Jan Szumiło, Piotr Boba, Piotr Hereta, Bożena Kic.
 • Białowola
  Sołtys: Tomasz Bosiak
  Skład Rady Sołeckiej: Andrzej Lis, Krzysztof Muszyński, Wioletta Fusiasz, Tadeusz Tarajko, Iwona Gęśla.
 • Borowina Sitaniecka
  Sołtys: Michał Budzyński
  Skład Rady Sołeckiej: Alicja Pogorzelska, Wioleta Pieńkosz, Zbigniew Juszczak, Jan Kostrubiec, Jarosław Duda, Henryk Okalski, Dariusz Petryk.
 • Bortatycze
  Sołtys: Agnieszka Magryta -Ciurysek
  Skład Rady Sołeckiej: Elżbieta Siemko, Sylwester Smoła, Anna Uchman, Barbara Zgnilec, Damian Magryta, Józef Zarzecki, Bartłomiej Marczuk.
 • Bortatycze Kolonia
  Sołtys: Aneta Karwat
  Skład Rady Sołeckiej: Andrzej Duda, Edyta Paszko, Anna Piorun, Sylwester Romanek, Anna Skrzypa, Cezary Ziółkowski, Tadeusz Popczak.
 • Chyża
  Sołtys: Andrzej Pokrywka
  Skład Rady Sołeckiej: Maria Holko, Agata Krzan, Janusz Bis, Ireneusz Szewczuk, Ryszard Ciurysek, Jadwiga Witkowska-Gontarz, Andrzej Sikora.
 • Hubale
  Sołtys: Mariola Pitwała
  Rada Sołecka: Marzena Adamowicz, Radosław Pitwała, Teresa Bil, Daniel Kot, Jan Muszyński, Teresa Artymiak, Joanna Szeps.
 • Jatutów
  Sołtys: Michał Adamczuk
  Rada Sołecka: Maria Juszczak- Sowińska, Marta Dawidowska, Barbara Grad, Iwona Musiał, Edyta Szast.
 • Kalinowice
  Sołtys: Mirosław Kołtun
  Rada Sołecka: Katarzyna Lizak, Arkadiusz Michałkiewicz, Arkadiusz Dużyński,
  Wiesław Organista, Agnieszka Banach, Robert Jaroszyński, Daniel Szust.
 • Lipsko
  Sołtys: Anna Tabała-Radlińska
  Rada Sołecka: Jadwiga Kapłon, Maria Wróbel, Józefa Gorzko, Bożenna Łukaszyk, Stanisław Mołdoch.
 • Lipsko-Kosobudy
  Sołtys: Marek Paszko
  Rada Sołecka: Teresa Tyszko, Marek Bejnarowicz, Stanisław Góra, Anna Ząbczyk, Wojciech Wójtowicz, Łukasz Bury.
 • Lipsko-Polesie
  Sołtys: Konrad Serafin
  Rada Sołecka: Maria Guziak, Sylwia Radlińska, Anna Serafin, Katarzyna Lewusz, Janusz Koper, Paulina Sarzyńska, Marlena Albingier.
 • Łapiguz
  Sołtys: Dariusz Rabiega
  Skład Rady Sołeckiej: Anna Koza, Andrzej Luszewski, Henryk Kozłowski, Janusz Sereda, Paweł Bogaczyński, Wioletta Kozak, Bogusława Mnich.
 • Mokre
  Sołtys: Grzegorz Antoniuk
  Rada Sołecka: Beata Wichorowska, Justyna Maj-Milewska, Łukasz Kucharski, Mirosław Soboń, Olga Bogaczyńska.
 • Płoskie
  Sołtys: Tadeusz Kostrubiec
  Rada Sołecka: Beata Momot, Krzysztof Łuczka, Mariusz Staniecki, Krzysztof Opoka, Henryk Macheta, Piotr Batorski, Marcin Rak.
 • Pniówek
  Sołtys: Henryk Solski
  Skład Rady Sołeckiej: Joanna Bojar, Edward Dumicz, Andrzej Klimko, Arkadiusz Małek, Bożena Mulawa, Maria Słota.
 • Siedliska
  Sołtys: Jolanta Niedźwiecka
  Skład Rady Sołeckiej: Józefa Sudak, Agnieszka Pogudz, Mariusz Ponahajba, Henryk Figiel, Marian Czop, Zofia Niedźwiecka, Piotr Jezierski.
 • Sitaniec
  Sołtys: Joanna Bekier
  Rada Sołecka: Ewa Sokołowska, Ewa Mizgała, Feliks Matyjaszek, Piotr Kurzyński, Alicja Ciupa.
 • Sitaniec-Kolonia
  Sołtys: Zbigniew Pędzierski
  Skład Rady Sołeckiej: Tomasz Herc, Aleksander Milczuk, Tomasz Gontarz, Ryszard Gryn, Zdzisław Bas.
 • Sitaniec-Wolica
  Sołtys: Paulina Bełz
  Skład Rady Sołeckiej: Anna Greszta, Jacek Jachymczyk, Stanisław Dawid, Dariusz Adamczuk, Janusz Pośnik.
 • Skaraszów
  Sołtys: Elżbieta Burcan
  Rada Sołecka: Krzysztof Czerwieniec, Alfreda Teterycz, Jerzy Bondyra, Adrian Burcan,
  Grażyna Karabiowska, Krystyna Stemplewska, Michał Artymiak.
 • Skokówka
  Sołtys: Ryszard Żołopa
  Rada Sołecka: Michał Kusz, Andrzej Dziaduszek, Stefan Kuryjak, Mirosław Łasocha, Maria Jagi, Renata Panas vel Kamińska.
 • Szopinek
  Sołtys: Piotr Najda
  Rada Sołecka: Aleksandra Tokarz, Monika Wiśniewska, Jakub Dziuba, Katarzyna Żółkiewska, Szymon Manachowski, Angelika Łazorczyk, Jan Ciupa.
 • Wieprzec
  Sołtys: Agnieszka Pasieczna
  Skład Rady Sołeckiej: Paweł Adamczyk, Maria Sadło, Urszula Dudzińska, Piotr Kukiełka, Ryszard Machałek.
 • Wierzchowiny
  Sołtys: Jerzy Kondrakiewicz
  Skład Rady Sołeckiej: Wiesław Dziędziurko, Ryszard Lepa, Teresa Drózd, Malgorzata Kimak, Dorota Wrzesińska, Henryk Czubek.
 • Wólka Panieńska
  Sołtys: Wojciech Suchowicz
  Rada Sołecka: Jacek Serafin, Andrzej Serafin, Paweł Kowal, Szymon Mroczek, Piotr Latawiec.
 • Wólka Wieprzecka
  Sołtys: Piotr Koczułap
  Skład Rady Sołeckiej: Lucyna Lalik, Jolanta Lis, Maria Listopad, Jerzy Kwaśniewski, Urszula Kyc, Andrzej Romaszko, Wojciech Soboń.
 • Wychody
  Sołtys: Anna Majda
  Rada Sołecka: Mariusz Czop, Agnieszka Wołoch, Krzysztof Kyc, Konrad Majda, Krzysztof Łukaszczyk, Jan Szewc.
 • Wysokie
  Sołtys: Katarzyna Szałacha
  Rada Sołecka: Karol Szpuga, Krzysztof Sobczuk, Agnieszka Kwoka, Marek Kusz, Waldemar Waśko.
 • Zalesie
  Sołtys: Grzegorz Pupiec
  Skład Rady Sołeckiej: Teresa Greszta, Jan Greszta, Zbigniew Zastąpiło, Stella Pupiec, Piotr Zarębski.
 • Zarzecze
  Sołtys: Lucjan Machałek
  Skład Rady Sołeckiej: Piotr Zams, Małgorzata Machałek, Czesława Machałek, Jerzy Zams, Ryszard Kłonica, Maria Bielak, Kazimierz Sarzyński.
 • Zawada
  Sołtys: Sylwester Dobromilski
  Skład Rady Sołeckiej: Dariusz Garbaty, Sylwester Gębala, Krzysztof Hałasa, Alfred Kamiński, Jerzy Warchoł, Sebastian Molas, Tomasz Szewc.
 • Zwódne
  Sołtys: Henryka Jędrzejewska
  Skład Rady Sołeckiej: Franciszek Bondyra, Jerzy Bondyra, Alina Bondyra, Urszula Łyś, Ryszard Maślany
 • Żdanów
  Sołtys: Dariusz Maślany
  Rada Sołecka: Tomasz Siwczuk, Mariola Denkiewicz, Dorota Wodyk, Dariusz Grechuta.
 • Żdanówek
  Sołtys: Beata Stręciwilk
  Skład Rady Sołeckiej: Elżbieta Ostasz, Witold Bondyra, Małgorzata Kwapisz, Aleksandra Dróźdź – Smyk, Małgorzata Szałach, Henryk Sowa, Urszula Prus.
Zobacz statut sołectwa

Często mylone są pojęcia miejscowości i sołectwa. Niekiedy istnieje miejscowość, a nie istnieje sołectwo, bądź odwrotnie. Jako miejscowość rozumiana jest jednostka osadnicza lub inny obszar zabudowany odróżniający się od innych miejscowości odrębną nazwą, a przy jednakowej nazwie – odmiennym określeniem ich rodzaju. Wyróżnić można: miejscowość niezamieszkana – miejscowość, w której nie przebywa stale lub nie jest zameldowana na pobyt stały co najmniej jedna osoba; miejscowość zamieszkana – miejscowość, w której stale przebywa lub jest zameldowana na pobyt stały co najmniej jedna osoba. Rodzaje miejscowości: miasto, osiedle, wieś, osada, kolonia, przysiółek, a także ich części.

Opracowano na podstawie: Komentarz do art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.01.142.1591). W: Gabriela Jyż, Zbigniew Pławecki, Andrzej Szewc: Samorząd gminny. Komentarz. Dom Wydawniczy ABC, 2005. ISBN 83-7416-225-2. Organizacja państwa. W: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2009. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2009-07-23, s. 81. ISSN 1640-3630, (Art. 36) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591).